Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Hatıralarımdan » Tebliğler
12.KASIM.1991 SALI
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
10.00-11.00 AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI .

1.OTURUM GENEL DURUM ve POLİTİKALAR ( Çağrılı Bildiriler)
Başkan Prof.Dr.Ercan Sarıhan
Ç.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu Müdürü

Bir Bilim Dalı Olarak Su Ürünlerinin İşlevleri. Diğer
Dallarla İlişkileri. Sorunları" ve Çözüm Önerileri Prof.Dr.Doğan Atay
A Ü .Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı

Türkiye Balıkçılığında Sektörel Yapı ve Politikalar
Prof.Dr.M.5alih Çelikkale
K.T.Ü.Sürrnene Denız Bilimleri ve Yüksekokulu

Su Ürünlerinin Finansmanı
Metin Önler
Ziraat Bankası Su Ürünleri Kredileri Müdürü

Su Ürünlerinde Kamu Örgütlenmesi Geçmişi. Bugünü
ve Geleceğine İlişkin Görüşler
Dr.lsmail Mert
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Gen.Md.lüğü
Daire Başkanı

Tartışma2.0TURUM SU ÜRÜNLERİNDE TEMEL BİLİMLER
Başkan Prof.Dr.lsmet Baran
İ.Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu Müdürü


Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan Aynalısazan (Cypri-
nus carpio L.) Populasyonunda Yaş Tayini
N.ÖZDEMIR. D.ŞEN. E. DUMAN. A.YAPAR


Marmara Gölü'ndeki Carassius carasslus L.Popu-
lasyonunun Biyo-Ekolojik ÖZellikleri
S.BALIK. R.USTAOGLU. H.M.SARI


Avusturya Mondsee Gölü'nde Daphnia cucculata ve
Daphnia hualina 'nın Vertikal Dağılımı ve Verim liliği
N.GÖZEL

Türkiye Marmara Denizi Florası 1. Cyanophyta ve
Chlorophyta
V.AYSEL. H.GÜNER. B.DURAL


İthal Hind Cam Levreklerinde (Chanda rahqa) Sap-
tanan Lympocystis Hastalığı Üzerine Çalışmalar
S.SEÇER


Elazığ Şehir Kanalizasyonunun Keban Baraj Gö-
lü'ne Döküldüğü Bölgeden Yakalanan Barbus capi
to pectoralis'te Ağır Metal Birikimleri
H.SAY, M.SARIEYYÜBOĞLU

Tartışma3.0TURUM SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI. SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ
Başkan Prof.Dr.Reşit SÖNMEZ
Z.M.O.Ege Bölge Şube Başkanı


İzmir Körfezi'nde Dil balığı {Solea solea L.}' nın
Uzatma Ağları ile Avcılığı
H.HOŞSUCU. C.METIN. M.C.KANÇOBAN


Yapay Resifler ve Balıkçılık Açısından Önemi
A.TOKAÇ, A.G.ALPBAZ. ALÖK


Yeni Bir Ağ Dalyan Modelinin Uygulabilirliği
A.TOKAÇ. R.GURBET, A.LÖK. C.METIN


12 mm. ve 42 mm. Göz Büyüklüğündeki Üç Boğazlı
Pinterlerin Supya (Sepia officinalis L.) Avcılığında
Karşılaştırmalı Olarak Av Verimi
T.KINACIGIL. AKARA.


AT (Avrupa Topluluğu) Ülkeleri ve Türkiye'de Su
Ürünleri Kooperatifleri
A.ÇIKIN. A.G.ELBEK


Güney Marmara Bölgesinde Alabalık Üretimi Ya-
pan işletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi
B.ÇETİN M. BILGÜVEN13.KASIM.1992 ÇARŞAMBA
E.Ü.ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

4.OTURUM SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
4.1.Başkan Prof.Dr. Metin Timur
A.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu Müdürü


İranda Mersin Balıkları Yetiştirme Teknikleri
F.FODOUDI,M.A.CANYURT


E.Ü.SÜYO Urla Tesislerinde Karides (Penaeus Sp)
Larva Yetiştirme Çalışmaları
A.G.ALPBAZ, O.ÖZDEN


Kara Tarımı ile Su Tarımının Entegrasyonu
İ.AKYURT


Akuakültürde Kullanılan Fitoplankton Türleri ve
Üretimi
S.CİRİK, Ş.GÖKPINAR.


4 .2.Başkan Prof.Dr. Muammer Erdem
19 Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu Müdürü


Farklı Stok Oranlarının Tatlısu Çipurası (O.niloti-
ca) ‘nın Gelişmesi ve Ürün Verimliliği Üzerine Etkileri
N.TEKELİOĞLU, E.SARIHAN, A.POLAT,O.IŞIK


Erzurum ve Van Gölü Gökkuşağı Alabalığı (Salmo
gairnerii R.) Yavru Hatlarının Aynı Şartlarda Yaşama
Gücü ve Yem Değerlendirme ve Büyüme bakımından
dan Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar
T.YANIK, M.S.ARAS


Alabalıkların Beslenmesinde Soapstock’ tan Enerji
Kaynağı olarak Yararlanma İmkanları Üzerine
Araştırmalar
M.A.CANYURT,R.ERKEK,F.SEVGİCAN,A.M.TALUĞ


Yumurtalık (Adana) Yöresine Yağan Kara Yağmurun
Tatlısu Çipurası (Tilapia nılolical) Yavruları Üzerinde
Yapabileceği Toksik Etki Hakkında Bir Araştırma
M.Z.L.GÖKSU, E.SARIHAN

Tartışma


5.OTURUM SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
Başkan Prof.Dr. Sumru ÜNSAL
K.T.Ü. Deniz Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü


Balık Etinden Sosis Yapımı Teknolojisi
H.GÜLYAVUZ, M.TİMUR


Alabalıklarda Lakerda Üretimi Sırasında Trimetilamin
(TMA) Değişimi
A.YAPAR, S.TÖMEK


Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Karma Yemler ve
Kullanımı
R.NICOLAS, Çev.O.ÖZDEN


PANEL

SU ÜRÜNLERİNDE SEKTÖREL GELİŞME SORUNLARI VE SU ÜRÜN
LERİ MÜHENDİSLERİNİN İSTİHDAMI
Başkan Prof.Dr. Atilla G.ALPBAZ
E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu Müdürü


Panelistler:
İsmail MERT, Niyazi ÖNEN, Erol GEYRAN.


Tartışmacılar :
Doğan ATAY
İsmet BARAN
M.Salih ÇELİKKALE

Kokteyl


14.KASIM.1991
İNCELEME VE TURİSTİK GEZİ

E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu (URLA)
Pınar Deniz Ürünleri A.Ş.(ILDIR)
Ildır Köyü – Germiyan Yalısı – Ilıcalar-Alaçatı- Dalyanköy- Çeşme


POSTER LİSTESİ

SU ÜRÜNLERİNDE TEMEL BİLİMLER GRUBU

Barhal Havzası Alabalıklarının ( Salmo trutta lab
rax) Biyo- Ekoljileri Üzerine Araştırmalar
A.YILDIRIM, M.S.ARAS


Savur Çay’ ında Yaşayan Bazı cyrinidae (pisces) Tür-
lerinin Eşeysel Olgunluk Yaşı Yumurtlama Dönemi ve
Yumurta Verimi Üzerine Bir Araştırma
E.ÜNLÜ, K.BALCI


Menzeret Baraj Gölünde Yaşayan Barbus rajanorum
ve capoeta barrosi Türlerinin Bazı Biyolojik Özellik
lerinin İncelenmesi
Y.SAĞAT, Ü.ERDEM,N.BAŞUSTA


Almus (Tokat) Gölü’ nde Yaşayan cyprinid’ lerde Ligu
losis Araştırması
İ.CENGİZLER, E.SARIHAN, C.ÇEVİK


Doğu Akdeniz’ de Yaşayan Lahos ( Epinephelus aene
us) ve Orfoz ( Epinephelus gigas) Türleri ( Serranida
e)’nin Pyloric Caecumlarının Yapısı Üzerine Bir Araştırma
İ.CENGİZLER, E.SARIHAN, M.A.GÖKÇE


Sualtı Fotağrafçılığı ve Balıkçılık Mühendisliğindeki Önemi
A.TOKAÇ,A.LÖK,C.METİN, R.GURBET.


Urla İskelesinde ve Açıklarında Deniz Kirliliğinin
Neden Olduğu Bazı Biyolojik Olaylar.
S.CİRİK, Ş.GÖKPINAR,M.ÖNEN,Ö.YARAMAZ


İzmir Körfezi Karideslerinde Boy-Ağırlık İlişkileri
ve Net Et Verimi
A.G.ALPBAZ. B.HOŞSUCU


İzmir Körfezi Sedimentlerinde Bazı Ağır Metal
(Fe,Mn,Ni) ve Organik Madde (%C) Düzeylerinin
Araştınlması
Ö.YARAMAZ.H.MORDOGAN.M.ÖNEN.U.SUNLU.
AG.ALPBAZ


SÜYO.(HOMA) Dalyanı'nda Fiziko-Kimyasal Para-
metreler ile Makrobentik Faunanın Mevsimsel ve
Yıllara Bağlı Değişimleri
M.ÖNEN. Ö.YARAMAZ


Phaea doctulum tricomutum' un Geniş Ölçekli Yı-
ğın Kültürleri Üzerine Tuzluluk Faktörünün Etkisi
Ş.GÖKPINAR. S.CİRİK


SÜYO (HOMA) Dalyanında Avlanan Kum Midyeleri-
nin (Tapes decussatus L.) Gelişmeleri Üzerine Araş-
tırmalar
H.T.KlNACIGIL. AG.ALPBAZ .. AKARA. K FıRAT.
Ş.SAKA


SÜYO Dalyanın'd a Gözlemlenen (Gel-Git) Med-Cezir
Hareketleri
H.T.KlNACIGIL. AG.ALPBAZ.


İzmir Kôrfezi ve Civannda Avlanan Çipura fSparus
aurata L.) Yavrulannda Gözlemlenen Gelişmeler
Üzerine Araştırmalar
H.T.KlNACIGIL. A.G.ALPBAZ. A.KARA. K FıRAT.
S.SAKA.


SÜYO (HOMA) Dalyanı Altınbaş Kefal (Lizza aurata
Risso L.) Populasyonu Üzerine Araştınnalar
H.T.KINACIGIL. A.G.ALPBAZ. Ş.SAKA


Mytilus qalloprovincialis LAMARK'ın Farklı Gelişim
Safhalannda Bazı Ağır Metallerin (Cd.Pb) Toksik
Etkileri'nin Araştırılması
B.VARLIK, H.UYSAL


Bafra Balık Göllerinde Yaşayan Sazan'ın
(Cuprinuscarpio L.) Üreme Biyolojisi ile İlgili Bir Araştırma
R.BIRCAN


Su Ürünleri ve Plankton
B.ŞEN. M.ÇAĞLAR.


SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ GRUBU

Tilapia'lann IT.zilliiJÇukurova Koşullannda Sera
İçinde Kışlatılmaları ve Cinsiyetlerinin Hormonlu
Yemlerle Değiştirilmesi
N.TEKELlOĞLU. E.SARIHAN. A.POLAT. O.IŞIK


Deniz Akvaryumlan ve İzmir Kuş cenneti Projesin-
deki Yeri ve Önemi
A.G.ALPBAZ. B.TEMELLİ


SÜYO Urla Tesislerinde Levrek (D.Labrax. L.) Yetiş-
tiriciliğİ
ALPBAZ. O.ÖZDEN,A.Y.KORKUT. K.FIRAT


SÜYO Urla Tesislerinde Çipura (Sparus aurata L.)
yetiştiriciliği
ALPBAZ. O.ÖZDEN,A.Y.KORKUT. Y.GÜNER


Deniz Balıklan Yetiştiriciliğinde Ağ Kafesler
A.G.ALPBAZ. O.ÖZDEN. A.Y.KORKUT. Ş.SAKA


Farklı Gruplarda Levrek (D.labrax) ve Çipura
IS.aurata) Balıklannın Beslenmesİ
B.TEMELLI. O.ÖZDEN. A.Y.KORKUT


E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu Bornova Tesislerinde
Japon Balığı Yetiştiriciliği
B.TEMELLI. A.G.ALPBAZ


İstiridye (Ostrea edulus1' laroası Üretimi Üzerine
Araştırmalar
AG.ALPBAZ. A.HİNDİOĞLU


Homa (SÜYO) , Dalyanı (İzmir Körfezi) Fitoplank-
tonu Üzerine Bir Araştırma
S.CİRİKK. AG.ALPBAZ. Ş.GÖKPINAR. C.METIN


Karides Yetiştiriciliğinde Laroa Üretim Teknikleri
ve Bazı Örnekler
O.ÖZDEN. A.G.ALPBAZ


SÜYO (Homa) Dalyanı'nda İstiridye yetiştiriciliği
O.ÖZDEN. AALPBAZ. M.TEKlN

Gökkuşağı Alabalığı'nın (Oncorchynchus mykiss
W.) 'nin Tatlı Sudan Deniz Suyuna Adaptasyonu ve
Geliştirilmesi
AG.ALPBAZ. Y.GÜNER


Canlı (Gammarus) Yaş (S.Dalagi) Kuru (pelet) Yemin
Yavru Alabalıklarda (Salmo gairdneri R.) Büyüme
ve Yaşama Gücüne Etkisinin Karşılaştınlması Üze-
rine Bir Araştırma
N.M.ARASSU ÜRÜNLERİ AVCILIGI GRUBU


İzmir Kör:!ezi Demersal Balık Kaynaklannın Yo-
ğunluk Dağılımı
A.TOKAÇ. R.GURBET .. ALÖK, C.METIN


Kuzey Ege Denizinde Kılıç Ağlan ile Yapılan Kılıç Balığı (Xiphias gladius L.) Avcılığı
A TOKAÇ. C.METIN .. ALÖK. R.GURBET


SÜYO Dalyanı'nda Kefal Aveılığında Sabit Havai
Tuzaklann Kullanılması
A.KARA. A.G.ALPBAZ.


İzmir Kôrfezi Yöresinde Uzatma Ağlan Cetveli.
H.HOŞSUCU. AKARA


Yengeç Alımının Azaltılması Amacıyla Kurşun Yakasına
Sargon Eklenen Fanyalı Uzatma Ağı Denemesi
H.HOŞSUCU, A.KARASU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİ GRUBU

Su ürünleri İşleme Teknolojisindeki Değişmeler
O.TATAR


Ege Bölgesinde Su Ürünleri Dondurma Teknikleri
Ş.ÇAKLI


SÜYO (Homa) Dalyanı’ nda Topan Kefallerden (Mugil)
Cephalus L.) Üretilen Havyar Üretimi
A.G.ALPBAZ, H.T.KINACIGİL


Dondurularak Depolanan Mürekkep Balığındaki (Sofficinalis L.1758)
Kalite Değişimlerinin İncelenmesi
G.ÜNAL, O.TATAR