Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » İç Su Balıkları Yetiştiriciliği
İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Sazan ve alabalık dışında iç sularda ele alınnabilecek diğer balık yetiştiriciliklerinin ele alındığı bir ders kitabıdır. Kitap içerisinde Yayın , yılan, turna, sudak , koregon ve tilapia yetiştiricililkleri ele alınmış olup Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri için ek ders kitabı olarak olanlanmıştırr. Kitap Atilla Alpbaz ve Hikmet Hoşsucu tarafından hazırlanmıştır.


ÖNSÖZ
Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni bir konudur. 1970 yıllarında ele alınmaya başlayan iç su balıkları yetiştiriciliği konularında , özellikle sazan ve alabalık yetiştiriciliği üzerinde, ülkemizde birçok uygulama başlamış ve bu balıkların yetiştiriciliği ile ilgili çeşitli yayınlar da yapılmıştır. Sazan ve labalık yanında iç sularda ele alınan çeşitli balık yetiştirme çalışmaları vardır ve dış ülkelerde konu oldukça yaygındır. Tilapia , Yayın, Sudak ve Yılan balığı bunlardan bazılarıdır. Özellikle yılan balığı yetiştiriciliği Uzak Doğu lkelerinde çok yaygın olup Japonya yılda 30000 ton dolayında yılan balığı üretimini etiştiricilik yolu ile sağlayabilmektedir. Bu kitap ile ülkemiz için her biri yeni olan bu balık türlerinin yetiştiriciliği konusundaki temel bilgilerin sunulması amaçlanmıştır.. Ülkemizde yeni kurulan Su Ürünleri Yüksek Okullarının ders programlarında bulunan iç su balıkları yetiştiriciliği dersi kapsamında kitaptaki konularda yer almakta- dır .Doğal olarak ülkemizde uygulanması bulunmayan bu yetiştiricilik çalışmaları hakkında bilgiler dış ülkelerdeki yayınlardan derlenmiştir. Dolayısı ile yazarların bile konular üzerindeki pratikleri kısıtlıdır. Fakat konuya merak duyanlara ve öğrencilerimize yararlı olacağı üşüncesinden cesaret alarak mevcut durumu ile yayınlamayı uygun gördük. Ümit ederiz ki bu çalışmalara ülkemizde de başlanır ve ileriki yıllarda ülkemizdeki uygulamalardan yararlanarak daha iyi yayınlar meydana getirilir
Yayınların hazırlanmasında özellikle canlı balık nakli konusundaki literatür derlemesinde yardımcı olan Dr.İsmail ÖZSAY' a çizimleri ve daktilo çalışmalarını gerçekleştiren Mukaddes ÇALMAN ile Mihriye PAYAZA ve Halise KUŞCU'ya teşekkürü bir borç biliriz.
Saygılarımızla, 27.3.1986

Prof. Dr.A tilla ALPBAZ Y.Doç.Dr.Hikmet HOŞSUCU


2.BASKININ ÖNSÖZÜ
Yılan, yayın, turna, sudak, koregon ve tilapia balıkları yetiştiriciliği ile iç su balıklarının canlı taşınması konularını içeren iç su balıkları yetiştiriciliği kitabı ilk kez 1988 yılında yayınlanmış idi. Ülkemizde son yıllarda balık yetiştiriciliği konularında önemli aşamalar sağlanmasına rağmen bu kitap içerisinde ele alınan balık türleri konularında ülkemizde önemli sayılabilecek gelişmeler olmamıştır. Yalnız alabalık, levrek ve çipura balıkları yetiştiren işletme sayısının 600-700'e yaklaşmış ve bu işletmelerde 10-12 bin ton dolaylarında balık yetiştirilmesinin sağlanmış olması elbetteki sevindirici olaylardır. Esasında, bu kitabın tekrar basılması aşamasında kitapta değişiklikler yapılabilir ve yeni bilgiler ilave edilebilir idi. Fakat değindiğimiz gibi kitapta ele alınan balık türleri konusundaki yetiştiriciliklerin henüz ele alınmamış olması, ayrıca Su Ürünleri Fakülteleri ders programlarında bu bilgilerin de verilmesi gereği, kitabın tükenmiş olması nedeniyle aynen basılmasında önemli bir sakınca görülmemiştir.
Kitabın ikinci kez yayınlanması aşamasında emeği geçen Tüm Ege Üniversitesi yetkililerine teşekkür eder iken, kitabın ilk önsözünde soyadı yanlış yazılan Büyüğümüz Dr. İsmail Saim ÖZSOY'dan da özür diler teşekkürlerimizi tekrar sunarız.
Saygılarımızla. Şubat, 1996.

Prof. Dr. Atilla ALPBAZ Prof. Dr. Hikmet HOŞSUCU
 


İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
2. YILAN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ
2.1. Yılan balıklarının üremesi konusundaki gelişmeler
2.2. Yılan balıklarının sistematikteki yeri
2.3. Yılan balıklarının hayat dönemleri
2.4. Yumurtlamadan sonra yılan balıkları ne oluyor?
2.5. Yumurtadan çıkan larvaların yolculuğu
2.6. Larval gelişme
2.7. Yılan balıklarında göç hareketi
2.8. Avrupa yılan balıklarının yaşama yerleri
2.9. Avrupa yılan balığı elverleri
2.10. Diğer yılan balığı türleri
2.10.1. Japon yılan balığı (Anguilla japonica )
2.10.2. Amerikan yılan balığı (A, rasturata )
2 .10.3 . Yeni Zelanda yılan balığı (A. australis)
2.11. Elverlerin seyahati
2.12. Yılan balığı yavrularında (elverlerde ) gelişme
2.12.1. Elverlerin göçüne etkili olan faktörler
2.12.1.1. Su sıcaklığı
2.12.1.2. Işık
2.12.1.3. Med-Cezir
2.12.1.4. Tatlı su
2.12.1.5. Rüzgar
2.13. Elver yakalama yöntemleri
2.14. Elverlerin taşınması
2.15. Elver satışları
2.16. Yılan balığı yetiştiriciliği
2.16.1. Çeşitli ülkelerde yılan,balığının extansif
yetiştiricilik yolu ile üretimi
2.16.2. Yılan balığının çeşitli ülkelerde entansif
yöntemlerle yetiştirilmesi
2.16.2.1. Japonya yılan balığı yetiştiriciliği
2.16.3. Yılan balığı yetiştirme yöntemleri
2.16.3.1. Durgun su yöntemi
2.16.3.2. Akarsu yöntemi
2.16.3.3. Ağ kafeslerde yetiştirme yöntemi
2.16.3.4. Tünel yöntemi
2.16.3.5. Sirkülasyon yöntemi
2.16.4. Yılan balığının durgun su yöntemi ile üretimi
için alan seçimi
2.16.5. Yılan balığı yetiştirme işletmelerinin
kurulması
2.16.5.1. Birinci ve ikinci elver havuzları
2.16.5.2. Yavru balık havuzları
2.16.5.3. Üretim havuzları
2.17. Yılan balıklarının beslenmesi
2.17.1. İpek böceği pupu
2.17.2. Balık etleri
2.17.3. Karma yapay yemler
2.17.4. Yavru balıkların (elver ) beslenmesi
2.18. Yılan balığı yetiştiriciliğinde hastalıkları
2.18.1. Pamuk lifi ve su küfü hastalığı
2.18.2. Bronsial böbrek hastalığı.
2.18.3. Solungaç aşınması hastalığı
2.18.4. Yüzgeç çürümesi
2.18.5. Beyaz benek hastalığı
2.18.6. Plistophora hastalığı
2.18.7. Lernaea parazitleri
2.18.8. Hava kabarcığı hastalığı
2.18.9. Nematodlar
2.18.10. Kızıl hastalığı
2.18.11. Karnabahar hastalığı
3. YAYIN YETİŞTİRME
3.1. Yayın balıklarının biyolojisi
3.1.1. Avrupa yayını (Silurus glanis)
3.1.2. Amerikan yayını (Ictalurus punktatus)
3.1.3. Asya yayın balıkları
3.2. Avrupa yayınlarının yetiştiriciliği


3.2.1. Damızlık yetiştirme
3.2.2. Havuzlarda üretim
3.2.3. Kuluçka ve larva bakımı
3.2.4. Tanklarda larva geliştirme
3.2.5. Havuzlarda bir yazlık yayın yavrusu
yetiştirme
3.3. Amerikan yayın balıkları yetiştiriciliği
3.3.1. Damızlıkların temini ve üreme
3.3.2. Larva ve yavru büyütme
3.3.3. Yavruların pazarlanacak çağı kadar
Büyütülmeleri
, 3.4. CIarias türlerinin yetiştiriciliği

4. TURNA YETİŞTİRME
4.1. Turna 'nın biyolojisi
4.2. Turna 'nın yetiştiriciliği
4.2.1. Damızlık balıkların yakalanması ve yavru
üretimi
4.2.2. Yapay dölleme ile Turna yavrusu üretimi
4.3. Yavru geliştirme
4.3.1. Polyester tanklarda yavru geliştirme
4.3.2. Havuzlarda yavru geliştirme
4.3.3. Turna balığı yavrularının havuzlarda 68
haftalıktan itibaren yetiştirilmesi
4.3.4. Turna yavrularının 1 yaşına kadar yetiş-
tirilmesi
4.4. Tunabalığı yumurtaları ve larvaların taşınması

5. SUDAK YETİŞTİRME
5.1. Genel özellikler ve biyolojisi
5.1.1. Sudak balıklarında üreme ile ilgili esaslar
5.1.2. Döllenme ve larva çıkışı
5.2. Yarı kontrollü sudak üretimi ve yavru temini
5.3. Sudak besleme
5.4. Larva geliştirme ve yavru büyütme
5.5. Yemeklik sudak balığı ve yetiştiriciliği.
5.6. Su rezervuarlarının sudak ile balıklandırılması
5.6.1. Döllenmiş sudak yumurtaları ile balıklandırma
5.6.2. Komple yuvalarla balıklandırma
5.6.3. Yavru sudaklarla balıklandırma
5.6.4. Ergin sudaklarla balıklandırma
6. KOREGON “BEYAZ BALIK" YETİŞTİRME
6.1. Koregen türlerinin biyolojisi
6.1.1. Coregonus albula L.
6.1.2. Coregonus lavaretus L.
6.1.3. Coregonus peled L.
6.2. Yavru Üretimi
6.3. Yavru Büyütme
6.4. Ağ havuzlarda balıkçık boyda koregon yetiştiriciliği
6.5. Havuzlarda yavru geliştirme ve balıkçık yetiştiriciliği
6.6. Havuz larda sofr ah k Koregon yetiştirme
6.7. Çekosiovakya 'da koregon yetiştiriciliği

7. TİLAPiA YETİŞTİRME
7.1. Tilapia biyolojisi ve Tilapİa yetiştirmenin amaçları
7.2. Tilapia balığının türleri
7.3. Yet işt ir ic ilği yapılan en önemli Tilapia türleri
7.3.1. Tilapia (S) galilaea (Artedi, 1757)
7.3.2. Tilapia (S) mossar.ıbica (Pet ers, 1852)
7.3.3. Tilapia (S) nilotica (Linnaeus, 1766)
7.3.4. filapia zillii (Gervais, 1840)
7.4. Tilapia üretimi ve yeraleme 175

8. İÇSU BALIKLARINlN CANLI TAŞINMASI
8.1. Hasat ve toplama
8.1.1. Balık yakalama kutusu
8.1.2. Yavru balık yakalama (Toplama) kasası
8.1.3. Kepçe ve toplama ağları
8.1.4. Toplama kasaları
8.1.5. Yakın taşıma elemanları
8.2. Canlı balık sınıflandırma araç ve gereçleri
8.2 1. Sınıflandırma masası
8.2.2. Sınıflandırma Kepçesi
8.2.3. Ayarlanabilir Sınıflandırma Kabı
8.2.4. Solunum güçlüğünden yararlanarak balıkların
sınıflandırılması
8.2.5. Balık sınıflama makinaları
8.2.6. Balık sınıflandırma ve depolama kanalı
8.3. Balık yükleme araç ve gereçleri
8.3.1. Hidrolik yüklemeli traktörler
8.3.2. Motorlu kaldırma kepçeleri
8.3.3. Su seddinde eğimli vinç (Balık asansörü)
8.3.4. Sonsuz kayış (Taşıyıcı)
8.3.5. Hareketli balık vinci
8.4. Canlı balıkların taşıtılması sayılması
8.5. Canlı balık taşıma araç ve gereçleri
8.5.1. Tahta iletim kapları
8.S.2. Metal iletim kapları