Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Kabuklu ve Eklembacaklılar Yetiştiriciliği

Ülkemizde halen pek ele alınmamış olan bu konularda bazı gelişmeler olabileceğini umarak bu kitabı hazırlmıştım. Ama ne yazıkki beklediğim gelişme olmadı. 1993 baskılı olan kitabın önsöz ü ve içeriği aşağıya sunulmuştur

Önsöz
Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni bir konudur. Ozetlikle kabuklu su ürün-
leri yetiştiriciliği konusunda ülkemizde hemen hemen önemli bir ıeşebbüs olmamıştır. Sadece
midye yetiştiriciliği üzerinde birkaç ıeşebbus olmuş isede başarılı sonuç alamanuşlardır. Bu-
radaki başansızlıkıa genel sorun daha çok teknik bilgi noksanlığı yanında pazarlama sorun-
larından kaynaklanmıştır.
Ülkemiz üç tarafı denizler ile çevrili bir ülke olarak pekçok su ürününün
yetişebileceği imkanlara sahiptir. Her ne kadar pekçok kabuklu su canlısı ülkemiz halkı
tarafından tükeıiimemekie ise de bu canlılar açısından çokbüyükdış pazarlaıvardır. Örneğin.
bu kitap içerisinde ele alınacak Istiridye ve Akivades yönünden dış talep çok yüksektir.
Ayrıca bu canularınfiyatlarıda yetiştirilmesini çok ekonomikkılacak düzeylerdediı: Uluslara-
rası ulaşım imkanlarının çok geliştiği günümüzde üretilecek ürünlerin ihraç imkanıda çok
kolayolacaktır. Eklembacaklılardan Karides kulıüru ise Dünya ülkelerinde çok yaygındır.
Ülkemizde de çok aranılan bir deniz ürünüdür. Dış ülkelerde çok başarılı örnek/eri o/an bu
yetiştirmelerin ülkemizde de ele alınması mutlak çok yararlı olacaktır ve ülkemiz için yeni im-
kanlar yaratacaktır.
Bu kitap Su Ürünleri Yüksekokulu ders programında var olan Kabuklu ve Eklem-
bacaklılar Yetiştiriciliği dersi için hazırlanmıştır. Öğrencilerimizyanuıdakonuya ilgi duyacak
ülkemiz muıeşebbislerinin. yararlanabilmesi ve yayım görevinin daha açık ve anlaşılır şekilde
yapılabilmesi amacıyle kitaba gereğinden daha fazla resim konulmuştur. Böylece çok karlı
olabilecek karides, istiridye, akivades gibi canlı/arın yetiştiriciliği ile ilgilenecek vaıaşlarımı:
için yetiştirme konularının daha açık bir şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır. Ülkemizde
bu konuda yayınlanan ilk kitaplardan biri olduğu ve ülkemizde bu konuda uygulamalar
olmadığı için pek çok eksiklikleri olduğunun bilincindeyinı. Fakat konuya ilgi duyanlara ön
bilgiler verebileceği ümidiyle eksiklikleriyle beraber bol resimli olarak yayınlama cesaretini
buldum. Okuyucuların hoşgörülerine sığındım.
Kitapta yer alan Kerevit yetiştiriciliği bölümünü hazırlayan Dr.M usa BAYRAK ile
kitabın hazırlanmasında yardımcı olan Araş.Gor. Aynur H1ND10GLU'na, yazımları yapan
Mihriye ONDER'e ve Halise KUŞCU ile Ege Üniversitesi Matbaası personeline. Sayın Mü-
dürleri Olcay SÜTÜYEN nezdinde teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Saygılarımla,
ProfDr.Atilla G. ALPBAZ

 


İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
1.1. Ekonomik Önemi Olan Kabuklu Deniz Canlılan
1.2. Türkiye Denizlerinden Toplanan Yenilebilir Kabuklu
Denizf'anlılan
1.2.1. Kara Midye (Mytilusgalloprovincialis)
1.2.2. At Midyesi veya Kıllı Midye (Modiolusbarbatus)
1.2.3. Akivades veya Kum Midyesi (Tapesdecussatus)
1.2.4. Kidonya (Venus verrucosa)
1.2.5. İstiridye iOstreaedulis)
1.2.6. Kum Midyesi veya Cikcik (Venusgallina)
1.2.6.1. Kum Midyelerinde Yaşarna Ortamı
1.2.6.2. Kum Midyelerinin Toplanması
1.2.7. Taş Midyesi (Arca sp.)
1.2.8. Deniz salyangozu (Rapanavenosa)

2. MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ 26
2.1. Yetiştirilen Midye Türleri ve Biyolojisi
2.2. Midye Yetiştiriciliği Nerelerde Yapılabilir
2.3. Midye Yetiştirme Yöntemleri
2.3.1. Dipte Yetiştirme
2.3.1.1. Yavru Midyelerin Toplanması
2.3.1.2. Yavruların Uretim Sahasına Bırakılrnası
2.3.1.4. Midyelerin Toplanması ve Pazarlanacak
Duruma Getiri1meleri
2.3.2. Sırıklar Üzerinde Yetiştirme
2.3.2.1. Yavru Midyelerin Toplanması
2.3.2.2. Hasat ve Pazarlarına
2.3.2.3. Yetiştiricilik Yönteminde Rastlanılan Zararlılar

2.3.3. Sallar Üzerinde Yetiştirme
2.3.3.1. Yavru Midye Sağlanması ve Toplanması
2.3.3.2. Toplanan Yavruların Sallara Yerleştirilmesi Sistemi
2.3.3.3. Hasatların Sallar Üzerine Bağlanması

3. İSTİRİDYEYETİŞTİRİCİLİGİ
3.1. İstiridyenin Biyolojisi
3.1.1. İstiridyenin Sistematikteki Yeri.
3.1.2. İstiridyenin Morfolojisi ve Fizyolojisi
3.1.3. İstiridyenin Üremesi
3.2. Çevre İstekleri
3.3. İstiridyeden Larva Alım Yöntemleri
3.4. İstiridye Kültüründe Temel Teknikler
3.5. Doğadan Yavru Toplama İşlemi
3.6. Kuzey Amerika - Atlantik Okyanusu Kıyılarında İstiridye
Yetiştiriciliği
3.6.1. Yavru Toplama
3.6.2 . Laboratuar Koşullarında İnsan Eli Altında Larva
Üretimi
3.6.3. Dipte Yetiştirme
3.6.3. İstiridyelerin Diğer Yöntemler İle Yetiştirilmeleri
3.7. Japonya'da İstiridye Yetiştiriciliği
3.7.1. Japonya'da Sal'da İstiridye Yetiştiriciliği
3.7.2. İpte Üretim
3.7.3. Üretim ve Pazarlama
3.7.4. Batı Japonya'da Yavru Toplama
3.7.5. Kuzey Japonya'da İstiridye Yavrusu Üretimi
3.8. Kuzey Amerika’da Pasifik Kıyılarında İstiridye
Yetiştiriciliği
3.8.1. Yemeklik Olarak Dipte Yetiştirme
3.8.2. Raflarda Yetiştirme
3.8.3. Yavru Toplanması

3.9. Fransa'da İstiridye Yetiştiriciliği
3.9.1. Yavru Temini
3.9.2. Dipte Üretim
3.9.3. İstiridye Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Problemler
3.9.4. Fransa'daki İstiridye Yetiştiriciliğinde Elde Edilen Verim
3.10. Filipinler'de İstiridye Yetiştiriciliği
3.11. Avusturalya'da İsıirieye Yetiştiriciliği
3.12. İstiridye Yetiştiriciliğinde Elde Edilen Verim

4.AKİV ADESYETİŞTİRİCİLİGİ
4.1. Türün Tanımı
4.2. Coğrafik Dağılımı
4.3. Türün Biyo1ojisi
4.4. Yetiştirme •
4.5. Portekiz'de Doğal Ortamdan Yavru Toplanması Yolu İle
Akivades Yetiştirilmesi
4.5.1. Coğrafi Durum
4.5.1.1. Med-Cezir
4.5.1.2. Su Sıcaklığı
4.5.1.3. Tuzluluk
4.5.1.4. Kirlenme
4.5.2. Kanuni Konular
4.5.3.1. Üretim Alanının Hazırlanması
4.5.3.2. Doğal Alanlardan Yavru Toplanması
4.5.3.3. Akivades Hasatı
4.5.3.4. Akivadesin Pazarlanması.
4.5.3.5. Yetiştirme Risk1eri
4.5.3.6. Düşmanları ve Zararlıları.
4.5.3.7. Hastalıklar ve Parazitler.
4.6. Fransa'daKontrollü Yavru Üretimi ve Yetiştirilmesi
4.6.1. Yavru Dönemi
4.6.2. Hastalıklar
4.6.3. PazarlamaBoyuna Kadar Yetiştirme
4.7. Fransa'da Aki vades Yetiştiriciliğinde Elde Edilen Verim
5. KEREVİT YETİŞTİRİCİLİGİ

5 . 1. Giriş
5.1.1. Sistematikteki Yeri ve Dağılışı
5.1.2. Astacusleptodactylus (Göl İstakozu)
5.1.2.1. MorfolojikÖzellikleri
5.1.2.1.1. Dış Görünüşü
5.1.2.1.2. Gövdenin Bölümleri.
5.1.2.2. Organ Sistemleri.
5.1.2.2.1. Vücut Boşlugu
5.1.2.2.2. Sindirim Sistemi.
5.1.2.2.3. Solunum Sistemi
5.1.2.2.4. Dolaşım Sistemi
5.1.2.2.5. Boşaltım Sistemi
5.1.2.2.6. Sinir Sistemi.
5.1.2.2.7. Cinsiyet Organları
5.1.2.2.8. Duyu Organları.
5.1.3. Biyolojik Özellikleri
5.1.3.1. Yaşama Ortamı.
5.1.3.2. Beslenme
5.1.3.3. Kabuk Değiştirme
5.1.3.4. Büyüme ve Gelişme
5.1.3.5. Üreme
5.1.4. Düşmanları,
5.2. Suni Yetiştiricilik Tekniği.
5.2.1. Çevre İstekleri
5.2.1. ı. Arazi.
5.2.1.2. Toprak Yapısı,
5.2.1.3. Su Sıcaklığı
5.2.1.4. Su Sertliği
5.2.1.5. Su Tuzluluğu
5.2.1.6. Sudaki Kirletici Maddeler.
5.2.1.7. Su Kaynağı
5.3. Yavru Yetiştirme Tekniği
5.3.1 Yumurtalı Istakozların Avlanması

5.3.2. Kuluçkalığın Hazırlanması
5.3.3. Yumurtaların Dişi Kerevitlerden Alınmaları ve
Kuluçka Cihazlanna Yerleştirilmesi
5.3.4. Kuluçkaya Konacak YumurtlardaAranan Özellikler
5.3.5. Kuluçka Metoduyla Yavru Üretiminde Dikkat Edile-
cek Hususlar
5.4. Sonuç veTavsiyeler

6. KARİDES YETİşTİRİCİLİGİ
6.1. Karideslerin Biyolojik Özellikleri
6.2. Yetiştiriciliği Yapılan Türler
6.2.1. Penaeusvannamei
6.2.2. Penaeusstylirostris
6.3.3. Penaeus monodon
6.3.4. Penaeusjaponicus
6.3. Ülkemizde Karides Türleri
6.4. Japonya'da Karides Yetiştiriciliği
6.5. Karides Larvası Üretimi.
6.5.1. Damızlık Temini
6.5.1.1. Damızlıklann Kontrollü Olarak Tutulması.
6.5.2. Yumurta Alımı
6.5.2.1. Yumurtlama
6.5.3. Larval Dönem
6.5.3.1. Karides ve Larvanın Anatomisi
6.5.3.2. Su Koşulları
6.5.3.3. Nauplius
6.5.3.4. Zoea
6.5.3.5. Mysis
6.5.3.6. Postlarva
6.5.4. Karides Larvalannın Beslenmesi
6.5.4.1. Fitoplankton Üretimi
6.5.4.1.1. Saf Fitoplankton Kültürü
6.5.4.1.2. Alg Kültüründe Kullanılan
Gübreleme Yöntemleri (Kul-
lanılanKimyasalMaddeler)


6.5.4.1.3.Larvalar ile Fitoplankton Üretilmesi.
6.5.4.2. Larva Yemi Olarak: Soya Küspesinin Kullanılması
6.5.4.3. Taze Yemler.
6.5.4.4. Yapay Yemler
6.6: Karideslerin Pazarlama Boyuna Ulaştırılması
6.7. Japonya'da Yemlerne Yapılan Havuzlarda Üretim
6.8. Dış Havuzlarda Karideslerin Beslenmesi
6.9. Yavru Taşınması
6.10. Pazarlanacak Karideslerin Hasat Edilmesi
6.11. Havuz Ortamı
6.12. Kandes Zararlıları (Predatörler)
6.13. Karides Yetiştiriciliğinde Üretim Miktarı
6.14. Uzakdoğu ve Güney Asya'da Karides Yetiştiriciliği
6.15. Malezya ve Singapur'da Karides Yetiştiriciliği
6.16. Filipinler'de Karides Yetiştiriciliği
6.17. Tayvan'da Karides Yetiştiriciliği
6.18. Hindistan'da Karides Yetiştiriciliği
6.19. Endonezya'da Karides Yetiştiriciliği
6.20. Ekvator'da Karides Yetiştiriciliği
6.20.1. Kullanılan Yetiştiricilik Teknikleri
6.20.2. Kuluçkahane
6.20.3. Ekvator'daki Karides Yetiştiriciliğinin Geleceği
6.21. Panama'da Karides Yetiştiriciliği
6.21.1. Karides Havuzlarının inşaası
6.21.2. Yavru Karideslerin Elde Edilmesi
6.21.3. Yavruların Taşınması
6.2.1.4. Besleme
6.2.1.5. Pompalama ve Diğer Ekipmanlar
6.2.1.6. Hasat ve Ürün Miktarı


7.İSTAKOZ tHamarusgammarus L.) YETİŞTİRİCİLİGİ
7.1. Giriş
7.1.1. Istakozun Sistematikteki Yeri ve Anatomik Yapısı
7.1.2. Ayırt Edici Özellikler ve Tanınması
7.1.3. Coğrafik Dağılışları ve Davranışları
7.2. İstakoz Yetiştiriciliği
7.2.1. Üreme Biyolojisi
7.2.2. Kuluçkalama
7.2.3. Larva Yetiştiriciliği
7.2.4. Yavru Yetiştiriciliği
7.2.5. Juvenil (Genç Bireyler) Yetiştiriciliği
7.3. Üretim Teknikleri
7.3.1. Doğal Ortamdan Stoklama
7.3.2. Tam Kontrollü Yetiştiricilik
7.4. Istakozların Beslenmesi
7.5. Suyun Kalitesi
7.6. Istakozlarda Kanibalizmin Önlenmesi
7.7. Istakozların Kabuk Değiştirmeleri
7.8. lstakozlarda Gözlenen Belirgin Hastalıklar
7.8. ı. Monosporididıicuspidata
7.8.2. Chytrdiales Paraziti
7.8.3. Gaffkya Havani (KızılkuyrukHastalığı)
7.8.4. Karapax Hastalığı
7.9.Sonuç
LİTERA TÜR