Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Rotifer YetiştiriciliğiYumurta ile dolu rotifer


     ROTİFER YETİŞTİRİCİLİĞİ

     Rotifer deniz canlıları larvası yetiştiriciliğinde çok değerli bir canlı durumundadır. Ayrıca pek çok tatlı su balıkları yetiştiriciliğinde vazgeçilemiyecek bir canlıdır. Bunun da nedeni balık larvaları yetiştiriciliğinde ilk canlı yem olarak kullanılabilecek boyutta ve insan eli altında bol olarak yetiştirilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin ülkemizde yetiştiriciliği yaygınlaşmış olan çipura larvaları 2 mm boyundadırlar. Balık larvaları ilk 2-3 gün yumurta sarılarını tüketerek gıda gereksinimlerini karşılarlar. Daha sonra ağız ve anus açılır. Bu dönemde çipura larvaları hareketli objelere atak yaparak yem almaya başlarlar. Bu dönemde elbetteki ağız büyüklüklerine uygun yemleri alabileceklerdir. İşte bu aşamada rotiferler çok uygun bir yem durumundadırlar. Bu dönemde kullanılabilecek yemler konusunda bir çok çalışma yapılmış ve sonuçta insan eli altında bol olarak yetiştirilebilen çeşitli rotifer türleri üzerinde çok olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Özellikle Bracbionus plicatilis türü bu konuda yararlanılan bir tür olarak yetiştirmede yaygın olarak yer almıştır. Rotifer (Brachionus plicatilisı, 1950 - 1960 yılları arasında Japonya'da yılan balığı yetiştiriciliği yapılan havuzlarda oksijen eksikliğine neden olduğundan çiftliklerde asalak olarak görülmüştür. 1965 yılında Japon uzmanlar tarafından kırmızı mercan (pagrus majorı lavralarının ilk beslenmesinde canlı yem olarak kullanılabileceği ortaya konulmuş ve bu konuda yetiştirme uygulamalarına başlamışlardır. Daha sonra, rotifer yetiştiricilik teknikleri geliştirilmiş ve dünya çapında uygulanmaya başlanmıştır. Rotiferin büyük miktarlarda üretimi su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş ve günümüzde rotifer pek çok deniz balığı yetiştiriciliğinde başlangıç yemi olarak vazgeçilemiyecek bir duruma gelmiştir.

     Rotifere filumu akuatik ya da yarı akuatik omurgasızların nispeten küçük bir grubu olup, yaklaşık 2,000 türden oluşmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ise sadece iki türü kullanılmakadır: Bunlar Brachionus plicatilis (B. plicati!is) ve Brachionus rotundiformis (B. rotundiformis) türleridir. Bu iki tür morfolojik özellikleri ile farklılık göstermektedir: B. plicatiliscie lorika (silli taç) uzunluğu 130-340 pm (ortalama 240 pm), B.rotundiformisde ise 100-210 pm (ortalama 160pm) arasında değişmektedir. B. plicatilis ve B. rotundiformis optimum büyüme ve gelişme sıcaklıkları bakımından da farklılık gösterirler. Genelolarak, optimum büyüme sıcaklığı B. plicatilissie 20-25°C arasında, B. rotundiformisôe ise 30°C civarı olarak
gözlenmiştirrotifer yetiştiriciliği uygun koşullarda yapıldığı taktirde bol miktarda üretilebilen bir zooplanktondur. rotifer besisi maya ve alg ile yapılabildiği gibi piyasada rotifer besisinde kullanılan hazır yemler ülkemizde de pazarlanmaktadır. Algamac protein plus bunlardan bir tanesidir ve çok başarılı sonuç vermektedir. Burada 4 günde yapılabilecek bir üretim şeması sunulmaktadır. ülkemizdeki deniz balıkları üretim işletmelerinde başarı ile üretilmektedir.


     Rotiferlerin balık Iarvası yetiştiriciliğinde kullanımı her alanda ele alınmaktadır. Rotifer yetiştiriciliğini açıklama amacıyla Tarım Bakanlığı'nca yapılmış olan bir yayında, kalkan balığı larvası yetiştiriciliğinde kullanımı konusunda detaylı bir çalışma sunulmuştur. Konuyu açıklama bakımından gerekli gördüğümüz bu çalışmayı ele almanın konuyu aydınlatmada yararı görülmüştür ve bu bölüm bu kaynaktan yararlanarak sunul muştur.

     Rotiferlerin (B. plicatilis) üretiminde kültür aşamaları küçük ölçekli stok geliştirme safhası ile bir nihai yoğun kültür safhasını içerir. Bu prosedürlerin detayları aşağıda verilmiş bulunmaktadır.

     KÜLTÜR GELİŞTİRME KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİM

     Küçük ölçekli rotifer kültürü, deney tüpleri, 200 ml erlen ve 5 litrelik balonjojelerde, inkübatörlerde gerçekleştirilir. İnkübatörlerin sıcaklığı 18°C'de muhafaza edilir ve havalandırma yapılmaksızın küçük hacimlerde rotifer kültürü yapılır. Rotifer besini olarak kullanılan fitoplankton (Nannocbtoropsis veya Phaeodactylum)'un zemine çökelmesinden kaçınmak amacıyla rotifer kültürünün bu aşamasında nispeten hareketli bir alg türü olan Tetraselmis sp. kullanılmaktadır.

     TEST TÜP STOK KÜLTÜRÜ
     Rotiferin test tüplerine ekimi 1 rotifer/ml başlangıç yoğunluğu ile yapılır. Tüpteki Tetraselmis'in yoğunluğu yaklaşık 2xı06 hücre/ml olacak şekilde ayarlanır. Bir hafta sonra, alg verilmeden rotifer yoğunluğu l'den 50 rotifer/ml'ye ulaşır. Stoku n sürekliliği için test tüpündeki rotiferin bir kısmı yeni test tüplerine aktarılır. Kalan rotifer ise kültürün bir sonraki safhası için kullanılabilir.


     200 ml.lik HACİMLERDE ROTİFER KÜLTÜRÜ
     Rotifer transfer edilmeden önce sterile edilmiş erlenmeyere 20 ml. taze Tetraselmis ilave edilir. Test tüp içerisindeki rotiferler dipte biriken atıkları dağıtmadan steril bir pipetle yavaşça toplanarak erlene aktarılır. Zaman zaman erlenin hacmi 150 ml. oluncaya kadar taze alg kültürü ilave edilir. Rotiferin yoğunluğu yaklaşık olarak bir haftada 20'den 150 rotifer/ml.'ye ulaşmaktadır
 Rotifer hasat malzemeleri


     5 lt.lik HACİMLERDE ROTİFER KÜLTÜRÜ
     200 ml'lik erlen içerisindeki rotifer, kap yana yatırılarak yavaşça 5 l'lik cam balona aktarılır. Dipte biriken sedimentlerden gelebilecek olası kontaminasyonu önlemek amacıyla erlen dibinde kalan 1/3'lük kısım dışarıya boşaltılır. 5 l'lik kaplara ekim yapıldıktan sonra, rotiferler 200 ml saf Tetraselmis ile beslenir. Rotiferlere yeterli besin sağlayabilmek için, ekimden iki gün sonra kültür hacmi 4 l'ye ulaşıncaya kadar günde 200 - 500 ml saf alg (Tetraselmis 5x106 hücre/ml veya Nannochloropsis 50x106 hücre/ml) verilmelidir. Yaklaşık bir hafta içerisinde rotiferin sayısı 50'den 150 rotifer/ml'ye ulaşır. Bu safhada havalandırma gerekmemektedir.


     ORTA ÖLÇEKLİ KÜLTÜR
     Orta ölçekli kültür, 30 l'lik polikarbon, 200 lt'lik FRP ve 1 m3 siyah polikarbon tanklarda yapılabilir. pH, sıcaklık ve benzeri çevre koşullarındaki ani değişiklerden sakınmak için tanklar gölgelik bir alana yerleştirmelidir. Elektrikli
ısıtıcılar kullanılarak kültür ortamının sıcaklığı 18üC olarak ayarlanır. Fekal atıkları, ölü rotiferleri ve birikebilecek diğer atıkları toplamak amacıyla bir kaç parça poliester filtre kültür içerine asılı olarak yerleştirilir. Serada üretilen taze alg bu aşamada rotiferlere besin olarak verilir. Bu safhada orta derecede havalandırma uygulanmaya başlanır.

     30 lt.lik HACİMLERDE ROTİFER KÜLTÜRÜ
     Klorin solüsyon ile steril edilmiş 30 l'lik kültür tankları su banyosuna yerleştirilir. 5 l'lik balonjojelerdeki rotiferler aşılanmadan bir gün önce 5 i saf Nannochloropsis (20x106 hücre/ml ) 30 l'lik tanklara transfer edilir ve orta derecede havalandırma (3.5 I/dak) sağlanır. Rotifer tanka aşılandıktan sonra, tanktaki alglerin iki gün içerisinde tüketilmesiyle suyun rengi yarısaydam açık yeşilden, şeffaf açık yeşile 'dönüşür. Bundan sonra rotiferler her gün 3- 6 i taze Nannochloropsis ile tankın hacmi 30 i ye ulaşıncaya kadar beslenir. Tanktaki rotifer yoğunluğu bir hafta içinde 75 rotifer/ml'den 200 rotifer/ml'ye ulaşır.
 
         200 lt ve ı m3 HACİMLERDE ROTİFER KÜLTÜRÜ
        Rotifer aşılanmadan iki gün önce, 200 i gri renkli, pürüzsüz iç yüzeye sahip dörtgen FRP ve 1 m3 silindirik tanklar klorin solüsyon ile steril edilir. Ertesi gün, tank hacminin %30'u hücre yoğunluğu 7.5x106 hücre/ml civarında olan Nannochlorapsis ile doldurulur. 200 l'lik dörtgen tanklarda 4 lldak, 1 m3'lük tanklarda ise 6 1/ dak. olacak şekilde havalandırma ayarlanır.

     Protozoa, Aspidisca sp., besin için rotiferle rekabete girer ve kültürün bu safhasında nadiren de olsa görülebilmektedir. Bu protozoa türünü kültür ortamından uzaklaştırabilmek için rotiferler itinalı bir şekilde yıkanır. Rotiferin aşılanmasına başlanmadan önce orijinal tank (200 i için 30 i ve 1 m3 için 200 i) içerisindeki büyük sedimentlerin dibe çökmelerini sağlamak amacıyla havalandırma durdurularak 10 dakika dinlendirme yapılmalıdır. Daha sonra, rotiferler sifonlanarak tank içerindeki su seviyesi 5 cm'ye düşüneeye kadar, su içerisine yerleştirilen plankton ağ içerisinde (ağ göz açıklığı 80 pm) toplanırlar. Bu durumdaki rotiferler ısıtılmış steril deniz suyuyla iyice yıkanır.

     Rotiferin aşılama yoğunluğu 75 ile 100 rotifer/ml arasında değişmektedir. .Tanktaki alg rotifer tarafından bir gün içerisinde tüketilir ve tanktaki suyun rengi açık yeşile dönüşür. Kültür suyunun arzulanan rengini muhafaza edebilmek için günlük olarak tanka hacminin %20'si taze Nannochloropsis (20x106 hücre/ml) bir pompa yardımıyla ilave edi-
lir. Rotifer yoğunluğu giderek artar ve 3. Günden itibaren başlangıç olarak maksimum 0.4 g/106 rotifer oranında kuru ekmek mayası verilmeye başlanır. Tank içerisindeki rotifer yoğunluğu bir hafta içerisinde 200 rotifer/ml'yi aşar.
 


     YOGUN (KİTLESEL) ROTİFER KÜLTÜRÜ
      Yoğun veya kitlesel rotifer kültüründe yaygın olarak kullanılan iki standart kültür sistemi mevcuttur. Bunlardan birincisi 'Parti (beç) kültür sistemi' diğeri ise 'İşletme (yarı-sürekli) kültür sistemi'dir.

     İki sistem arasındaki temel farklılık olgunlaşan kültürün hasadı şeklindedir. Parti kültür sisteminde tanktaki yetiştirilen ratiferin tamamı aynı anda veya bir defada hasat edilir. Hasat edilen bu ratiferin bir kısmı yeni tanklara ekim amacıyla kullanır. İşletme veya yarı-sürekli kültür sisteminde ise bir tanktaki rotifer birkaç gün süreyle hasat edilir ve her defasında hasat edilen hacim kadar taze alg kültürü ilave edilir. Genel olarak, "parti" sistemindeki kültür döngüsü, yarı sürekli kültür sisteminden daha kısadır.

     ROTİFER SAYIMI
     Kültür ortamının genel durumunu, rotifer yoğunluğunu ve verimliliği belirlemek amacıyla her tanktan günlük olarak alınan örnekler stereo mikroskop (40xbüyütme) altında incelenir. Bu amaçla en azından 1 ml örnek zooplanton sayım kamarası üzerine yayılır ve ilk olarak siliata, nematoda ve protozoa gibi arzulanmayan mikroorganizmaların varlığı kontrol edilir. Örnekteki rotifer ve protozoaları öldürmek amacıyla bir damla "Lugol iyodin" solüsyonu ve "formalin" damlatılır. Mikroskop ve çoklu sayaç yardımıyla örnekteki toplam rotifer, yumurtalı rotifer, toplam yumurta ve protozoa sayıları ayrı ayrı belirlenir. Toplam yumurtalı rotifer sayısı toplam rotifer sayısına bölünerek rotiferin yumurtlama (verimlilik) oranı tahmin edilir. Bir günlük kültürün %30-40 verimlilik oranına sahip olması beklenir. Bu aran kültür süresinin uzunluğuna göre dereceli olarak azalmaktadır. Genel olarak %10' un altında verimliliğe sahip bir kültürde popülasyon yenilenmesi zorlaşmaktadır.

     DÖRT GÜNLÜK B. PLİcATİLİS PARTİ KÜLTÜR SİTEMİ

     4 günlük bir parti kültür sistemi sıcaklık kontrollü bir odaya yerleştirilen 6 adet 750 lt'lik silindirokonik tank setinde yapılabilir. Bu amaçla daha büyük tanklarda kullanılabilir. Sıcaklık, radyatöre bağlı kalarifer sistemiyle 19-23°C arasında muhafaza edilmektedir.  Bölüm içerisinde 750 litrelik tanklarda uygulanan tipik bir 4-günlük B. plicatilis parti kültür sistemi verilmiştir.Rötifer in zenginleştirilmesi. Algamac 3050 isimli ürün rotifer zenginleştirmede başaı ile kullanılan ve USA orijinli güvenilir bir üründür.


     10. günde tanklar 20x106 hücre/ml yoğunluğunda 250 lt alg ve 250 lt steril deniz suyu ile doldurulur. Karışım tank hacminin 500 lt'sini doldurur ve alg yoğunluğu yaklaşık 10x106 hücre/ml olur. Bu işlemden sonra yoğunluğu 100 rotifer/ml yoğunluğunda rotifer ekimi yapılır. Tankın ortasına bir adet hava taşı yerleştirilerek hafif bir su sirkülasyonu (havalandırma 7.5 lt/dakika) sağlanır.


     1.günün sabahı yoğunluğu 20x106 hücre/ml olan 250 lt alg kültürü ile tanklar 750 lt seviyesine kadar doldurulur. Tankın içerisine sudaki atıkların toplanmasını bir parça (50x80cm) hava temizleme filtresi asılı halde yerleştirilir. Öğleden sonra, kuru ekmek mayası bir blendırda su ile homojenize edilerek, 0.2 g/106 rotifer oranında yem olarak verilir.


     2. ve 3. günlerde yem olarak yukarıda bahsedilen oranda homojenize edilmiş ekmek mayası sabah ve öğlenden sonra kültür tanklarına verilir. Sabahları filtre materyalleri yıkanarak tekrar yerleştirilir.

     Hasattaki rotifer yoğunluğunun 200 rotifer/ml'nin üzerinde olması beklenir.,

     N-GÜNLÜK İŞLETME (YARI-SÜREKLİ)
KÜLTÜR SİSTEMİ

     N - gün yarı-sürekli kültür sistemi sera içerisindeki 3.4 m3'lük 4 set dikdörtgen FRP tanklar kullanılarak yapılabilir. Tanklardaki sıcaklık radyatör ısıtma sistemi kullanılarak 16°c civarında muhafaza edilir. Kültür suyunun sirkülasyonu için, 1.5 cm yarıçapında x 1.6 m uzunluğunda bahçe hortumu 2 cm aralıklarla 1 mm çapında dikiş makinasında delinerek tank duvarın bir köşesinden 5 cm uzağa, tank dibinden 5 cm yukarıda ve paralelolacak şekilde ısıtıcıya monte edilir. Havalandırma hortumun karşısındaki duvara ise 40x60 cm boyutunda bir filtre kutusu yerleştirilir. Kültür ortamı hava borusu ile kutu filtre sisteminden geçirilerek filtre edilmesi sağlanır.


     O. günde tanklara 750 lt (%22) yoğunluğu yaklaşık 20x106 hücre/ml olan Nannocbloropsis ve 750 lt steril deniz suyu doldurulur. Bu karışımın toplam hacmi 1.500 lt ve içerisindeki Nannochloropsis'in yoğunluğu ise 10x106 hücre/ml olup, tarık hacminin yaklaşık %44'ünü doldurur. Hazırlanan tanka 50-100 rotifer/ml yoğunluğunda rotifer ekimi yapılır.

     1. gün sabahı, tanklara 750 i taze alg ilave edilir ve tank hacminin 2.250 lt'si dolar. Öğleden sonra blender yardımıyla homojen hale getirilmiş 0.2 g/106 rotifer oranında kuru ekmek mayası ile besleme yapılır
     2.  gün sabahleyin, tanklara 750 lt taze alg ilave edilerek tankın toplam hacmi 3.000 lt'ye ulaşır. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez 0.2 g/106 rotifer oranında ekmek mayası verilir. Bu aşamada filtre kutusu kullanılarak kültür ortamının filtrasyonuna başlanır.

     3.  gün sabahında, tanklara 400 lt alg daha ilave edilerek tank tamamen (3400 lt) doldurulur. Rotiferler günde iki kez (sabah ve akşam) 0.2 g/106 rotifer oranında maya ile beslenir. Filtre materyalleri yıkanır ve tekrar yerleştirilir.


     4. günden N-1 güne kadar kısmi hasat yapılarak hasat edilen hacimde taze alg ilave edilir. Günlük işletme veya hasat oranı genellikle %10-30 arasında değişmektedir. Normal kültür şartlarında, ekmek mayası (0.4 g/106 rotifer/gün) ve alg kombinasyonu kullanılarak rotiferin gelişimi sürdürülebilir. Rotiferin üreme oranı azaldığında, söz konusu tanka birkaç gün süreyle verimlilik tekrar %lS'in üzerine çıkıncaya kadar 1-2 lt konsantre edilmiş

     Nannochloropsis (Sx109 hücre/ml) ilave edilir. N. günde tankın tamamı hasat edildikten sonra, döngü aynı şekilde tekrar edilir.
 Havuzlrda yoğun rotifer üretimi


    HASAT
    
Rotiferin hasadına başlamadan önce, drenaj borusu içerisindeki durgun su boşaltılarak deniz suyu ile yıkanır. Drenaj borusunun vanası açılır, 80 um'lik naylon ağ kepçe (30x60 cm) kullanılarak rotiferler hasat edilir. Hasat esnasında olabilecek taşma veya tıkanmanın önlenebilmesi için sürekli kontrol yapılmalıdır. Ağ kepçenin ara sıra yavaşça silkelenmesi ağ gözünün tıkanmasını ve dolayısıyla taşınayı önler. Ayrıca, rotiferlerin oluşabilecek hava kabarcığıyla yapışmasını önlemeye özen gösterilmelidir. Eğer bu sorun ortaya çıkarsa yüksek oranlarda rotifer ölümü gözlenir.

    KİTLESEL YUMURTA İZOLASYON TEKNİKLERİ

    Rotifer üretiminde ölümlere neden olan ve rotifer ile beslenen larvalarda da zayiata neden olan siliatlar en önemli parazitlerden biri durumundadır. Bu parazitin kültür tanklarına bulaştığı görüldüğünde, kültürün yenilenmesi tavsiye edilir. Bu nedenle, kültürün kısa sürede tekrar kazanılmasında yoğun veya kitlesel yumurta izolasyon tekniğinin uygulanması etkin olabilir.

    Rotifer yumurtalarının, rotiferlerin vücutlarından ayrılmasında şu prosedür izlenmektedir: Yaklaşık 200 LT rotifer hasat edilerek 120 pm'luk ağ hasat kepçesinde toplanır ve blendere boşaltılır. 10 saniye süreyle rotifer homojenize edilerek ezilen rotiferlerden yumurtaların ayrılması sağlanır. İki tip filtre kullanılarak homo jenize edilmiş rotifer ile yumurtaları ayrılır. 120 prn'luk üst filtre ile rotiferler, 80 prn'luk alt filtre ile de yumurtalar toplanır. Yumurtalar steril deniz suyuyla iyice yıkanır. Rotiferlerden bazıları hala canlı olarak yumurtaların arasında kalabilir. Söz konusu arzulanmayan rotiferleri yok etmek amacıyla 80 um'luk filtrede toplanan yumurtalar tekrar 10 saniye süreyle homojenize edilir. Ayrılan yumurtalar tekrar steril deniz suyuyla yıkanır. Temizlenen yumurtalar, 100 lt deniz suyu ve 400 ppm klorin-dioksit (eı02) içeren taze alg ile doldurulmuş silindiro-konik tankta inkübasyona tabi tutulur.

     ROTİFER ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
     Yoğun kültürü yapılan rotiferin besin değeri, larvanın gelişimi için ihtiyacı olan besinsel değeri, özellikle HUFA (yüksek doyrnamış yağ asidi) yönünden yetersizdir. Ayrıca, bir çok çalışmada belirtildiği gibi kalkan larvalarının üst
kısımlarında gözlenen pigmentasyon anormalliğinin canlı yem organizmalarının kalitesi tarafından önemli oranda etkilendiği bilinmektedir. Bu bakımından, rotiferin besin değerinin artırıl- ması larva kültürü için bir gereksinimdir. Proje çalışmaları sırasında deneme amaçlı rotifer zenginleştirme uygulaması yapılmıştır. Bu amaçla hasat edilen rotifer 750 lt'lik 400 ppm Ci- 02 içeren deniz suyu ile doldurulmuş silindirokonik bir tanka transfer edilir. Rotifer yoğunluğu 500 rotifer/ml'den düşük stoklanır ve herhangi bir besin verilmeksizin orta derecede havalandır- mayla (7.5 lt/dakika) muhafaza edilir.


     Rotiferler 4 saat aç bırakıldıktan sonra ortama zenginleştinci ilave edilerek işleme başlanır. Bu amaçla, konsantre edilmiş Phaeoductylum (2x106 hücre/ml) ve ticari HUFA içeriği zengin yağ (0.15 g!106 rotifer) zenginleştirrne tankına verilir. Ayrıca, zenginleştirme tanklarına larvalara verilecek rotiferin bakteri sayısını en az seviyeye indirmek amacıyla 3 ppm sodium nifurstirenat asit ilave edilir. Rotiferin havalandırma sırasında hava kabarcığı ve yağ ile birleşmesini önleyebilrnek için havalandırmanın çok dikkatli bir şekilde ayarlanması gerekir. HUFA'nin oksidasyonunu önlemek için su sıcaklığı elektrikli ısıtıcı kullanılarak 22°C'de muhafaza edilir. Bu sıcaklığın üzerindeki değerler HUFA'nın oksidasyonuna neden olmaktadır.

     Zenginleştirmeye başlandıktan 16 saat sonra, aynı oranda HUFA'ca zengin yağ ilave edilir. 17. saatin sonunda zenginleşmiş rotiferin hasadına başlanır.

 Orta boyda rotifer üretim tankları


NOT;

ROTİFER BESİSİNDE

ALGAMAC PROTEİN PLUS KULLANMA YÖNTEMİ


-Kullanacağınız algamac plus miktarını  normal ısıya ulaşması için önceden soğuk hava deposundan çıkarınız.
- Bir milyon rotifer için 1 gram algamac plus hesap edilir
-Bir  litre tatlı suda ancak 30 gr algamac plus karıştırılmalıdır
-Mikserde su sıcaklığı 30 derece dolayında olmalıdır
-Mikserde 2 dakika kadar karıştırılır
-50 mikronluk süzgeçten geçirilerek rotiferlere verilir
-Günlük yemleme 4-5 kez kerede yapılamlıdır.
-Rotiferler dikkatle izlenmeli ve yem alımı tamamlanınca yeni yem verilmelidir.

-Algamac plus ilk kez kullanılacak ise eski yamlemeden yeni yemlemeye eski yemi azaltarak geçmelidir. Örneğin ilk kez %25 algamac plus eklenir ve eski yem %25 azaltılarak rotiferlerin yeni yeme alışmaları sağlanırsa geçiş sorunsuz  olacaktır.

-Rotiferler zenginleştirilerek balık yavrularına yem olarak kullanılacak ise  algamac plus ile yemleme 1/3 oranında devam etmeli ve plus yerine 2/3 algamac 3050 kullanılarak zenginleştirme uygulanmalıdır. (Bak. Rotiferlerin algamac 3050 ile zenginletirilmesi.)

   NOT:

      ALGAMAC 3050 İLE ROTİFERLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

 

       Algamac 3000 veya 3050 rotifer zenginleştirmesin de de başarı ile kulanılır.  Rotifer,  zenginleştirme tankına litrede en fazla 500.000 adet olacak şekilde, temiz ve filtre edilmiş deniz suyuna stoklanır.
1,000.000 adet rotifer için 300 mg (0,3 gr) Algamac 3000 hesaplanmalıdır
 Zenginleştirme süresi 8 saattir.
          
ROTİFER ZENGİNLEŞTİRME İÇİN ALGAMAC 3OOO veya 3050 nin HAZIRLANMASI:

Bir seferde en çok 30 gr. Kuru algamac 3000 veya 3050,  1 litre su içerisine alınır. Bu işlem bir mikser içerisinde yapılır.  Kullanılacak su temiz tatlı su veya tuzlu su olabilir. Yalnız tatlı suyun tercih edilmesi daha uygundur. Elbetteki o gün için ihtiyaç duyulan miktar kadar ALGAMAC 3000 yeteri kadar su ile mikserde karıştırılacaktır. Sadece bir seferde yapılacak miktarın 1 litre suda 30 gr mı aşmaması gerekir.  Eğer mikserin kapasitesi yüksek ise 1 litre suya konulacak ALGAMAC 3000-3050  miktarı 30 gramı aşmayacaktır. Eğer o gün örneğin 50 gr gerekiyor ise bunu yaklaşık 2 litre suda yapabilirsiniz.
 Karıştırmadan sonra yüzeyde oluşan köpüğü mutlaka alınız veya gideriniz. Bu durumda karışım kullanıma hazırdır. Hazırlanan bu karışımda partiküller 10 mikrondan daha küçüktür(6-8 micron) ve Rotifer lerin beslenmesi için uygun ölçülerdedir.
          Hasat edilen rotiferleri temiz deniz suyu ile doldurulmuş bir zenginleştirme tankına alınız. Bu alımda litrede rotifer sayısı 500.000 (Beş yüz bin ) adedi aşmamalıdır.  Yapacağınız hesaplama sonucu 1.000.000 (bir milyon) rotifere 300 mg ALGAMAC 3000-3050 verilecek şekilde yemleme yapınız. Yoğun bir havalandırma uygulanır ve oksijen düzeyinin 8 saat sürecek zenginleştirme süresince 4 .00 ppm den aşağı olmamasına dikkat edilmelidir     
      
        ÖNEMLİ NOT: Rotifer yemleme de daha önce uygulanan yemlemenin % 35 oranında zenginleştirme süresince de devam ettirilmesi gerekir. Özetle zenginleştirme sırasında rotiferlere daha önce algamac protein plus veya alg veya maya ile uygulanan yemlemenin %35 oranında aynen devam etmesi uygun olacaktır. Bu işlem rotiferlerin dengeli bir şekilde karbonhidrat ve protein almalarını sağlar. Böylece, zengin bir yağ içeriği olan zenginleştirme nedeniyle, zenginleştirmenin 5-6.cı saatlerinde meydana gelebilecek sindirim sorunları önlenmiş olur. Özetle  normal yemlemenin 1/3 oranında devam etmesi, rotiferlerin verilen zenginleştiriciyi normal şekilde almalarını sağlamada önemli rol oynar. Bu konu ihmal edilmemelidir

             Eğer daha fazla DHA değeri isteniyor ise 1.000.000 rotifer için 300 mg ALGAMAC 3000 veya 3050 ile 8 saat süre ile ikinci bir zenginleştirme uygulandıktan sonra rotiferler balık larvalarının yemlenmesinde kullanılır 

 Algamac 3000 ve 3050 kuru ve tamamiyle algden üretilmiş malzemelerdir. Bu nedenle daha ekonomiktirler. Piyasada bulunan diğer zenginleştiriciler genelde sıvı (Likit) halindedir ve bir çoğunda en az %25 su bulunmaktadır.  Bu durum kuru olarak satın alma fiyatlarının sıvı fiyatlarından % 25 daha pahalı olduğunu gösterir.
           Ama daha önemli olarak ALGAMAC 3000-3050 içerdiği amino asitlerinin yüksekliği ve doğal alg katkılı olarak üretilmiş olması nedeni ile piyasanın en kaliteli zenginleştiricilerinden olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Maddi kazancınız yanında kaliteli bie besleme  temel üretim kazancınız olacaktır