Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği 

         DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

 

        1990 yılında yayınlanmıştır. Kitap içeriği aşağıda sunulmuş bulunmaktadır. Özellikle su ürünleri yatiştiriciliğinin en primitif bir yöntemi olan dalyanlar ve ülkemiz dalyanları konusunda genel bilgiler içermektedir.  Temel deniz balıkları yetiştiriciliği konusunda bilgiler sunulan kitabın bazı genel konuları 2005 yılında çıkarılan su ürünleri yetiştiriliği kitabım da ele alınmış bulunmaktadır
          1995 yılında ikinci baskısı yapılan kitabın mevcudu kalmamıştır
         Aşağıda 1990  ve 1995 yılı baskılardaki önsözler incelenir ise ülkemizdeki su ürünleri yetiştiriciliğinin o yıllardan bu yıllara nasıl bir gelişme gösterdiğini  ortaya koymaktadır. Örneğin 1979 yılında yayınladığım su ürünleri ve yetiştiriciliği kitabının ön sözünde dünyada su ürünleri yetişticiliğinin 6 milyon ton ve bu üretim içerisinde ülkemiz payının bir hiç ama 200 kadar projenin Tarım Bakanlıne sunulmasının sevinilecek bir konu olduğunu vurgulamışım.
         1995 yılında yayınlanan deniz balıkları yetiştiricili ikinci baskısında ise denz balıkları yetiştiriciliğinde 5000 ton üretimiz olduğunu kaydetmişm.  Bu satırları yazdığım 2012 aralık ayında ise  bu yılki üretimin deniz balıkları olarak  80.000 tonu ve alabalık olarakta benzer bir üretim seviyesi ile toplam 150.000 tonu aşmış olması önemli bir gelişmedir.  Ümidim odur ki ülkemiz ileriki yıllarda 1970 li yıllarda sıfırdan başladığımız bu konuda 500.000 tonlara ulaşacaktır ve bu bir hedef olmalıdır .

 

 

     

 

 


Önsöz ( Birinci baskı. 1990)

 

 

          Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki ilk çalışmalar  1970'li yıllarda başlamıştır. İç sularda özellikle alabalık  yetiştiriciliği konusunda önemli gelişmeler sağlanmış ve işletme sayısı  100'ü aşmıştır. İç sulardaki bu gelişme yanında deniz balıkları
 yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar daha yenidir. Yalnız
Anadolu'da yıllardan beri uygulanan dalyan balıkçılığını bir dereceye  kadar balık yetiştiriciliği içerisinde yorumlamak mümkündür. Çünkü dalyan balıkçılığında iç kısımlarda açıklandığı gibi üretimde insan kontrolu söz konusudur. Ayrıca Urla yakınlarında var
olan ve deniz kıyısında binlerce yıl önce deniz balıklarını canlı olarak tutma amacı ile yapıldığını sandığımız bir taş havuzu burada  belirtmeden geçemeyeceğim. Eski Anadolu insanı denizden yakaladığı canlı balığı bir süre barındırabilme amacı ile bu havuzu inşa etmiştir (kapak resmi). Fakat yine sanırız ki Anadolu' nun verimli toprakları nedeni ile yiyecek sorunu olmayan Anadolu
insanı deniz ve balık yetiştiriciliğine Uzakdoğu ülkelerinde olduğu gibi eğilememiştir. 

 

 


        Günümüzde nüfus devamlı  artmaktadır. İyi gıdalara olan talep yükselmektedir. Bu arada ülkemizde Çipura ve Levrek gibi pahalı balıkları yetiştirmeye yönelik müteşebbisler çoğalmaktadır . Kitabımın eksikleriyle beraber Su Ürünleri Yüksekokulu öğrencilerine, konuya ilgi duyanlara ve üreticilere yararlı olacağı ümidi ile yayına gönderme cesaretini gösterdim. Kitabın hazırlanmasında yardımlarını gördüğüm mesai arkadaşlarıma, müsvettelerini ve temiz yazımlarını yapan Sayın Mihriye PAYAZA ve Halise KUŞCU'ya, çizimlerinde yardımcı olan Sayın Mukaddes ÇALMAN'a ve basımıarı titizlikle gerçekleştiren Ege Üniversitesi Basımevi Müdürü Sayın Rıdvan ERCİ'nin şahsında tüm basımevi personeline teşekkürü bir borç bilirim.

 

 

       Saygılarımla 1990
   

 

 


      ÖZSÖZ ( İkinci baskı 1995)

 

 

      Su Ürünleri Yetiştiriciliği kapsamında Deniz Balıkları yetiştiriciliğinin  önemi ve bu konuya gösterilen ilgi tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Öyle ki ; bu kitabın ilk baskısının yapıldığı 1990 yılında. hatta bu kitabın yeni yeni yazılma aşamasında  Deniz balıkları yetiştiriciliği  ülkemizde yeni yeni başlamakta idi. Günümüzde ise. Ülkemizde çipura ve levrek yetiştiren işlemelerinin sayısı 200'ü aşmış.  üretilen balık miktarı ise 5000 ton'a yaklaşmış bulunmaktadır. Bu gerçekten sevindirici bir gelişme olmakla beraber gelecek yıllar için beklentilerimiz çok daha yüksek düzeylerdedir. 

 

 

       Konu Akdeniz ülkelerinde de büyük aşamalar göstermiş olup 1994 yılında 40.000 ton çipura ve levrek balığının Akdeniz ülkelerinde üretilmiş oldugu bildirilmektedir. Bu üretimin 16 Bin tonu Yunanistan da. 9 Bin tonu ıtalya da. 6 Bin tonu Fransada'dır. Dördüncü ülke olarak da Türkiye gelmektedir. 
      

 

        Genelde. bu kitaba bir çok yeni bilgiler ilave edilebilir idi Fakat. Su Ürünleri Fakültelerinde genellikle mensubu olduğum E. Ü. SU Ürünleri Fakültesinde deniz balıkları konusundaki ders sayısı bir iken bu sayı günümüzde. Deniz Balıkları yetiştiriciliği I, Deniz Balıkları Yetiştiriciliği II. Kuluçkahane Teknolojisi. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Mekanizasyonu, Üretim Sahaları ve Havuzlar gibi 5 derse yayılmış bulunmaktadır. Bu durumda ilerleyen eğitim düzeyi ile birlikte derslerin sayısı çoğalınca Deniz Balıkları Yetiştiriciliği konularını da bu derslere daha geniş bir şekilde yayma zorunluluğu doğmuştur. Çünkü. devamlı gelişme gösteren Deniz Balıkları Yetiştiriciliğini bir tek kitapta toplama imkanı artık günümüzde kalmamış bulunmaktadır. Bu nedenle bu kitabı hiç değiştirmeden ve kadrosu devamlı genişleyen bölümümüzde genç öğretim üyelerinin bu kitapta eksik olan konuları da kapsayacak veya yukarıdaki ders isimlerine göre düzenlenmiş yeni kitaplar  hazırlamalarına olanak sağlama ve gerekir ise III. baskıda.  diğer arkadaşların katkısı ile kitabı tümden yenileme amacıyla bu şekilde yayınlamayı yeterli gördüm:' Kitabın birinci baskısının tükenmiş olması ve gösterilen talep karşısında acilen yayınlanma gereği de aynen yayınlamamızda etkili olmuştur.
       Öğrencilerimin ve okuyucuların hoşgörülerine sığınarak kitabı eksikleri ile baskıya sunarken saygılar sunuyorum.
      Prof. Dr. Atilla ALPBAZ
      Ekim 1995

Kabuklu ve Eklembacaklılar Yetiştiriciliği
Ülkemizde halen pek ele alınmamış olan bu konularda bazı gelişmeler olabileceğini umarak bu kitabı hazırlmıştım. Ama ne yazıkki beklediğim gelişme olmadı. 1993 baskılı olan kitabın önsöz ü ve içeriği aşağıya sunulmuştur

Önsöz
Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni bir konudur. Ozetlikle kabuklu su ürün-
leri yetiştiriciliği konusunda ülkemizde hemen hemen önemli bir ıeşebbüs olmamıştır. Sadece
midye yetiştiriciliği üzerinde birkaç ıeşebbus olmuş isede başarılı sonuç alamanuşlardır. Bu-
radaki başansızlıkıa genel sorun daha çok teknik bilgi noksanlığı yanında pazarlama sorun-
larından kaynaklanmıştır.
Ülkemiz üç tarafı denizler ile çevrili bir ülke olarak pekçok su ürününün
yetişebileceği imkanlara sahiptir. Her ne kadar pekçok kabuklu su canlısı ülkemiz halkı
tarafından tükeıiimemekie ise de bu canlılar açısından çokbüyükdış pazarlaıvardır. Örneğin.
bu kitap içerisinde ele alınacak Istiridye ve Akivades yönünden dış talep çok yüksektir.
Ayrıca bu canularınfiyatlarıda yetiştirilmesini çok ekonomikkılacak düzeylerdediı: Uluslara-
rası ulaşım imkanlarının çok geliştiği günümüzde üretilecek ürünlerin ihraç imkanıda çok
kolayolacaktır. Eklembacaklılardan Karides kulıüru ise Dünya ülkelerinde çok yaygındır.
Ülkemizde de çok aranılan bir deniz ürünüdür. Dış ülkelerde çok başarılı örnek/eri o/an bu
yetiştirmelerin ülkemizde de ele alınması mutlak çok yararlı olacaktır ve ülkemiz için yeni im-
kanlar yaratacaktır.
Bu kitap Su Ürünleri Yüksekokulu ders programında var olan Kabuklu ve Eklem-
bacaklılar Yetiştiriciliği dersi için hazırlanmıştır. Öğrencilerimizyanuıdakonuya ilgi duyacak
ülkemiz muıeşebbislerinin. yararlanabilmesi ve yayım görevinin daha açık ve anlaşılır şekilde
yapılabilmesi amacıyle kitaba gereğinden daha fazla resim konulmuştur. Böylece çok karlı
olabilecek karides, istiridye, akivades gibi canlı/arın yetiştiriciliği ile ilgilenecek vaıaşlarımı:
için yetiştirme konularının daha açık bir şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır. Ülkemizde
bu konuda yayınlanan ilk kitaplardan biri olduğu ve ülkemizde bu konuda uygulamalar
olmadığı için pek çok eksiklikleri olduğunun bilincindeyinı. Fakat konuya ilgi duyanlara ön
bilgiler verebileceği ümidiyle eksiklikleriyle beraber bol resimli olarak yayınlama cesaretini
buldum. Okuyucuların hoşgörülerine sığındım.
Kitapta yer alan Kerevit yetiştiriciliği bölümünü hazırlayan Dr.M usa BAYRAK ile
kitabın hazırlanmasında yardımcı olan Araş.Gor. Aynur H1ND10GLU'na, yazımları yapan
Mihriye ONDER'e ve Halise KUŞCU ile Ege Üniversitesi Matbaası personeline. Sayın Mü-
dürleri Olcay SÜTÜYEN nezdinde teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Saygılarımla,
ProfDr.Atilla G. ALPBAZ

 


İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
1.1. Ekonomik Önemi Olan Kabuklu Deniz Canlılan
1.2. Türkiye Denizlerinden Toplanan Yenilebilir Kabuklu
Denizf'anlılan
1.2.1. Kara Midye (Mytilusgalloprovincialis)
1.2.2. At Midyesi veya Kıllı Midye (Modiolusbarbatus)
1.2.3. Akivades veya Kum Midyesi (Tapesdecussatus)
1.2.4. Kidonya (Venus verrucosa)
1.2.5. İstiridye iOstreaedulis)
1.2.6. Kum Midyesi veya Cikcik (Venusgallina)
1.2.6.1. Kum Midyelerinde Yaşarna Ortamı
1.2.6.2. Kum Midyelerinin Toplanması
1.2.7. Taş Midyesi (Arca sp.)
1.2.8. Deniz salyangozu (Rapanavenosa)

2. MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ 26
2.1. Yetiştirilen Midye Türleri ve Biyolojisi
2.2. Midye Yetiştiriciliği Nerelerde Yapılabilir
2.3. Midye Yetiştirme Yöntemleri
2.3.1. Dipte Yetiştirme
2.3.1.1. Yavru Midyelerin Toplanması
2.3.1.2. Yavruların Uretim Sahasına Bırakılrnası
2.3.1.4. Midyelerin Toplanması ve Pazarlanacak
Duruma Getiri1meleri
2.3.2. Sırıklar Üzerinde Yetiştirme
2.3.2.1. Yavru Midyelerin Toplanması
2.3.2.2. Hasat ve Pazarlarına
2.3.2.3. Yetiştiricilik Yönteminde Rastlanılan Zararlılar

2.3.3. Sallar Üzerinde Yetiştirme
2.3.3.1. Yavru Midye Sağlanması ve Toplanması
2.3.3.2. Toplanan Yavruların Sallara Yerleştirilmesi Sistemi
2.3.3.3. Hasatların Sallar Üzerine Bağlanması

3. İSTİRİDYEYETİŞTİRİCİLİGİ
3.1. İstiridyenin Biyolojisi
3.1.1. İstiridyenin Sistematikteki Yeri.
3.1.2. İstiridyenin Morfolojisi ve Fizyolojisi
3.1.3. İstiridyenin Üremesi
3.2. Çevre İstekleri
3.3. İstiridyeden Larva Alım Yöntemleri
3.4. İstiridye Kültüründe Temel Teknikler
3.5. Doğadan Yavru Toplama İşlemi
3.6. Kuzey Amerika - Atlantik Okyanusu Kıyılarında İstiridye
Yetiştiriciliği
3.6.1. Yavru Toplama
3.6.2 . Laboratuar Koşullarında İnsan Eli Altında Larva
Üretimi
3.6.3. Dipte Yetiştirme
3.6.3. İstiridyelerin Diğer Yöntemler İle Yetiştirilmeleri
3.7. Japonya'da İstiridye Yetiştiriciliği
3.7.1. Japonya'da Sal'da İstiridye Yetiştiriciliği
3.7.2. İpte Üretim
3.7.3. Üretim ve Pazarlama
3.7.4. Batı Japonya'da Yavru Toplama
3.7.5. Kuzey Japonya'da İstiridye Yavrusu Üretimi
3.8. Kuzey Amerika’da Pasifik Kıyılarında İstiridye
Yetiştiriciliği
3.8.1. Yemeklik Olarak Dipte Yetiştirme
3.8.2. Raflarda Yetiştirme
3.8.3. Yavru Toplanması

3.9. Fransa'da İstiridye Yetiştiriciliği
3.9.1. Yavru Temini
3.9.2. Dipte Üretim
3.9.3. İstiridye Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Problemler
3.9.4. Fransa'daki İstiridye Yetiştiriciliğinde Elde Edilen Verim
3.10. Filipinler'de İstiridye Yetiştiriciliği
3.11. Avusturalya'da İsıirieye Yetiştiriciliği
3.12. İstiridye Yetiştiriciliğinde Elde Edilen Verim

4.AKİV ADESYETİŞTİRİCİLİGİ
4.1. Türün Tanımı
4.2. Coğrafik Dağılımı
4.3. Türün Biyo1ojisi
4.4. Yetiştirme •
4.5. Portekiz'de Doğal Ortamdan Yavru Toplanması Yolu İle
Akivades Yetiştirilmesi
4.5.1. Coğrafi Durum
4.5.1.1. Med-Cezir
4.5.1.2. Su Sıcaklığı
4.5.1.3. Tuzluluk
4.5.1.4. Kirlenme
4.5.2. Kanuni Konular
4.5.3.1. Üretim Alanının Hazırlanması
4.5.3.2. Doğal Alanlardan Yavru Toplanması
4.5.3.3. Akivades Hasatı
4.5.3.4. Akivadesin Pazarlanması.
4.5.3.5. Yetiştirme Risk1eri
4.5.3.6. Düşmanları ve Zararlıları.
4.5.3.7. Hastalıklar ve Parazitler.
4.6. Fransa'daKontrollü Yavru Üretimi ve Yetiştirilmesi
4.6.1. Yavru Dönemi
4.6.2. Hastalıklar
4.6.3. PazarlamaBoyuna Kadar Yetiştirme
4.7. Fransa'da Aki vades Yetiştiriciliğinde Elde Edilen Verim
5. KEREVİT YETİŞTİRİCİLİGİ

5 . 1. Giriş
5.1.1. Sistematikteki Yeri ve Dağılışı
5.1.2. Astacusleptodactylus (Göl İstakozu)
5.1.2.1. MorfolojikÖzellikleri
5.1.2.1.1. Dış Görünüşü
5.1.2.1.2. Gövdenin Bölümleri.
5.1.2.2. Organ Sistemleri.
5.1.2.2.1. Vücut Boşlugu
5.1.2.2.2. Sindirim Sistemi.
5.1.2.2.3. Solunum Sistemi
5.1.2.2.4. Dolaşım Sistemi
5.1.2.2.5. Boşaltım Sistemi
5.1.2.2.6. Sinir Sistemi.
5.1.2.2.7. Cinsiyet Organları
5.1.2.2.8. Duyu Organları.
5.1.3. Biyolojik Özellikleri
5.1.3.1. Yaşama Ortamı.
5.1.3.2. Beslenme
5.1.3.3. Kabuk Değiştirme
5.1.3.4. Büyüme ve Gelişme
5.1.3.5. Üreme
5.1.4. Düşmanları,
5.2. Suni Yetiştiricilik Tekniği.
5.2.1. Çevre İstekleri
5.2.1. ı. Arazi.
5.2.1.2. Toprak Yapısı,
5.2.1.3. Su Sıcaklığı
5.2.1.4. Su Sertliği
5.2.1.5. Su Tuzluluğu
5.2.1.6. Sudaki Kirletici Maddeler.
5.2.1.7. Su Kaynağı
5.3. Yavru Yetiştirme Tekniği
5.3.1 Yumurtalı Istakozların Avlanması

5.3.2. Kuluçkalığın Hazırlanması
5.3.3. Yumurtaların Dişi Kerevitlerden Alınmaları ve
Kuluçka Cihazlanna Yerleştirilmesi
5.3.4. Kuluçkaya Konacak YumurtlardaAranan Özellikler
5.3.5. Kuluçka Metoduyla Yavru Üretiminde Dikkat Edile-
cek Hususlar
5.4. Sonuç veTavsiyeler

6. KARİDES YETİşTİRİCİLİGİ
6.1. Karideslerin Biyolojik Özellikleri
6.2. Yetiştiriciliği Yapılan Türler
6.2.1. Penaeusvannamei
6.2.2. Penaeusstylirostris
6.3.3. Penaeus monodon
6.3.4. Penaeusjaponicus
6.3. Ülkemizde Karides Türleri
6.4. Japonya'da Karides Yetiştiriciliği
6.5. Karides Larvası Üretimi.
6.5.1. Damızlık Temini
6.5.1.1. Damızlıklann Kontrollü Olarak Tutulması.
6.5.2. Yumurta Alımı
6.5.2.1. Yumurtlama
6.5.3. Larval Dönem
6.5.3.1. Karides ve Larvanın Anatomisi
6.5.3.2. Su Koşulları
6.5.3.3. Nauplius
6.5.3.4. Zoea
6.5.3.5. Mysis
6.5.3.6. Postlarva
6.5.4. Karides Larvalannın Beslenmesi
6.5.4.1. Fitoplankton Üretimi
6.5.4.1.1. Saf Fitoplankton Kültürü
6.5.4.1.2. Alg Kültüründe Kullanılan
Gübreleme Yöntemleri (Kul-
lanılanKimyasalMaddeler)


6.5.4.1.3.Larvalar ile Fitoplankton Üretilmesi.
6.5.4.2. Larva Yemi Olarak: Soya Küspesinin Kullanılması
6.5.4.3. Taze Yemler.
6.5.4.4. Yapay Yemler
6.6: Karideslerin Pazarlama Boyuna Ulaştırılması
6.7. Japonya'da Yemlerne Yapılan Havuzlarda Üretim
6.8. Dış Havuzlarda Karideslerin Beslenmesi
6.9. Yavru Taşınması
6.10. Pazarlanacak Karideslerin Hasat Edilmesi
6.11. Havuz Ortamı
6.12. Kandes Zararlıları (Predatörler)
6.13. Karides Yetiştiriciliğinde Üretim Miktarı
6.14. Uzakdoğu ve Güney Asya'da Karides Yetiştiriciliği
6.15. Malezya ve Singapur'da Karides Yetiştiriciliği
6.16. Filipinler'de Karides Yetiştiriciliği
6.17. Tayvan'da Karides Yetiştiriciliği
6.18. Hindistan'da Karides Yetiştiriciliği
6.19. Endonezya'da Karides Yetiştiriciliği
6.20. Ekvator'da Karides Yetiştiriciliği
6.20.1. Kullanılan Yetiştiricilik Teknikleri
6.20.2. Kuluçkahane
6.20.3. Ekvator'daki Karides Yetiştiriciliğinin Geleceği
6.21. Panama'da Karides Yetiştiriciliği
6.21.1. Karides Havuzlarının inşaası
6.21.2. Yavru Karideslerin Elde Edilmesi
6.21.3. Yavruların Taşınması
6.2.1.4. Besleme
6.2.1.5. Pompalama ve Diğer Ekipmanlar
6.2.1.6. Hasat ve Ürün Miktarı


7.İSTAKOZ tHamarusgammarus L.) YETİŞTİRİCİLİGİ
7.1. Giriş
7.1.1. Istakozun Sistematikteki Yeri ve Anatomik Yapısı
7.1.2. Ayırt Edici Özellikler ve Tanınması
7.1.3. Coğrafik Dağılışları ve Davranışları
7.2. İstakoz Yetiştiriciliği
7.2.1. Üreme Biyolojisi
7.2.2. Kuluçkalama
7.2.3. Larva Yetiştiriciliği
7.2.4. Yavru Yetiştiriciliği
7.2.5. Juvenil (Genç Bireyler) Yetiştiriciliği
7.3. Üretim Teknikleri
7.3.1. Doğal Ortamdan Stoklama
7.3.2. Tam Kontrollü Yetiştiricilik
7.4. Istakozların Beslenmesi
7.5. Suyun Kalitesi
7.6. Istakozlarda Kanibalizmin Önlenmesi
7.7. Istakozların Kabuk Değiştirmeleri
7.8. lstakozlarda Gözlenen Belirgin Hastalıklar
7.8. ı. Monosporididıicuspidata
7.8.2. Chytrdiales Paraziti
7.8.3. Gaffkya Havani (KızılkuyrukHastalığı)
7.8.4. Karapax Hastalığı
7.9.Sonuç
LİTERA TÜR

Balık Islahı 


     ÖNSÖZ
     Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni bir konudur. Daha 1970'li yıllarda ülkemizde bir iki alabalık işletmesi varken bu sayı günümüzde bini aşmıştır. Alabalık yetiştiriciliği yanında çipura ve levrek yetiştiriciliği konusunda irili ufaklı 300'den fazla işletme kurulmuştur. Yetiştiricilik çalışmalarına yeni başlamış bir ülke olarak, balık ıslahı konuları, henüz ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe dile getirilen bir konu değildir. ülkemizde sağlanan bu gelişmeler ile birlikte üniversitelerimizde Su ürünleri Fakülteleri kurulmuş ve sayıları 1995 yılı itibarı ile 12 olmuştur. Bu Fakültelerimizin hepsinde genel su ürünleri eğitimi verilirken Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde opsiyorlu eğitime geçilmiştir. Bu arada Su ürünleri yetiştiriciliği opsiyonunda, ülkemizde ilk kez, balık ıslahı dersi lisans programında yer almıştır. Bu dersi verme görevi şahsıma kaldığı için bu kitabın hazırlanması zorunluluğu doğmuştur. 

        Daha önce hayvan ıslahı konularında çalıştığım için konunun yabancısı olduğumu söyleyernem. Genelde balık da bir hayvan olduğu için genel hayvancılık konularında geçerli olan bir çok ıslah konuları balıklar için de geçerlidir. Sadece balık su içerisinde yaşayan ve soğuk kanlı bir canlı olduğundan elbette ki ıslah hedeflerinde ve uygulamalarda birçok özel konular olacaktır.

       Yeni bir konu olması nedeni ile ülkemizde ilk kez hazırlanan bu ıslah kitabında birçok eksiklikler bulunabileceğini biliyorum. Fakat okuyucuların hoşgörülerine sığınarak yayınlama durumunda kaldım.
İlgileneceklere ve öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle.
1997 Nisan
Prof Dr. Atilla ALPBAZ

 


iÇİNDEKİLER

 ı. GİRİŞ
 (Kitap 112 sayfadır)

     1.1. Islahta Genetik ile ilgili Temel Konular 
 1.1. 1 Gen ve Kromozomlar
 1.1.2 Meosis
 1.1.3 Seks Karakterleri

 2. FENOTİP VE GENOTİP 

 2.1 çevre Koşullarının iyileştirilmesi 
 2.2 Genoıipin Iyileştirilmesi
 2.3 Kantitaıif Varyasyon
 2.3.1 Ortalama. Standart sapma ve Varyasyon

 3. SELEKSİYON

 3.1 Seleksiyon Yonıemleri
 3.1.1 Yönlendirici seleksiyon
 3.1.2 Doğal Seleksiyon
 3.2 İkiden fazla karakter için seleksiyon
 3.2.1 Teksel seleksiyon
 3.2.2 Bağımsız seleksiyon 
 3.2.3 Seleksiyon indeksi
 3.2.3.1 İndeksin Kurulması

 3.3 Seleksiyonda akraba kayıtlarından yararlanma ..
 3. 31i Sacarı balıklarının ıslahında seleksiyon çalışmaları

4. MELEZLEME

 4.1 Islah melezlemesı

 4.2 Çevirme melezlernesi 
 4.3 Kullanma melezlemesi

 4.4.1 Metezleme ve hibridizasyon 
 4.5 Balık yeıışıirıc'liğinde hibridizasyon çalışmalarına bir ôrnek..
 4.6 Melezleme ile sazan balıklarının ıslahı

 4.7 İsrail'den bir metezleme çalısması  
 4.8 Heterozis
5. KALITIM DERECESİ
 5.1 Seleksiyon ve Kalıtım Derecesi
 6. KORELASYON VE REGRESYON
 6.1 Korelasyon katsayısının hesaplanması
 6.2 Regresyon katsayısı
 6.3 Regresyon denklemi
 6.4 Regresyon Değerlerinin Standart Hatası ve Önem Kontrolü
 6.5 Korefasyon ve regresyon katsayıları arasındari ilişkiler
 6. 6 İkiden Çok Karakterler Arasındaki Bağıntılar
 7. AKRABALI YETİşTİRME 
 7.1 Akrabalı Yetiştirmeden Yararlanılması
 7.2 Akrabalı Yetiştirmenin Hesaplanması 
 8. SU ÜRÜNLERI YETİşTİRİciLicİNDE GENETİK ISLAH KONULARı...
 8.1 Yem Değerlendirme
 8.2 Gelişme oranı
 8.3 Çeşitli Hastalıklara Dayanıklılık ve Ölüm Oranı
 8.4 Döl Verimi
 8.5 Et kalitesi
 8.6 Cinsel olgunlıığa ulaşma yaşı

9.LİTERATÜR


 

Su Ürünlerinde Projelendirme


 

          SU ÜRÜNLERİNDE PROJELENDİRME

 

         Su ürünleri fakültesi öğrencilerinin , özellikle yetiştiricilik konularında yapılacak projerin yapımında kullanılan fizibilite yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi amacıyle hazırlanmış bir ders notudur.
            Kitap 197 sayfadır

 Japon Balığı YetiştiriciliğiJAPON BALIĞI ÜRETİMİ

 

 


        JAPON BALIĞI ÜRETİMİ

        Prof. Dr Atilla ALPBAZ

       Japon balığı yetiştiriciliği ve üretiminin ele alındığı bir kitaptır. Bu kitap içerisinde bulunan bilgiler daha sonra yayınlanmiş olan 'Su ürünleri yetiştiriciliği' ve 'Akvaryum balıkları ansiklopedisi' içerisinde kısmen sunulmuştur. Kitabın mevcudu kalmamıştır.

Kuzu Üretimi 

KUZU ÜRETİMİ

 

Balık yetiştiriciliği konularına ilk ilgi duyduğum 1970 li yıllarda benim bir zooteknist  olduğum ve balık yetiştiriciliğinden ne anladığım veya bu konularda çalışmamızın doğru olup olmayacağı bazı bölümlerce tartışma konusu olarak ortaya sürülmüştür. Doğrudur ben bir ziraat fakültesi mezunuyum  ve Üniversiteye 1966 da asistan olarak girdikten sonar 1969 yılına kadar ilk üç yıl tümüyle zotekni , çoğunlukla koyun yetiştiriciliği konularında çalıştım. 1968-1969 yılllarında su ürünleri yetiştiriciliği konularınada ilgi duymaya ve çalışmaya başlamamla beraber, hemen bu konulara girmem mümkün olamadı. Bir süre her iki konu üzerinde de çalışmaya devam ettim

 

             Genelde balık yetştiriciliği konularına temel bilimlerde çalışan hidrobiyolog arkadaşlara oranla çok  daha yakındık. Çünkü balık bizim için sadece suda yaşayan bir hayvandı. Genel  yetiştirme prensipleri eğitimini aldığımızdan su ürünleri yetiştiriciliği , hayvan yetiştirme konularından pek farklı değildi. Özel bir gayret ve çalışma ile balık yetiştirme konularını kolayca geçebileceğimizi biliyordum. Ayrıca hastalık derecesinde bir balık ve balık avı merakım nedeni ile balık konularına da çok yakındım. Balıkta bir hayvandır diyerek su ürünleri, konularına girmekle , hayatımın bir hobisi olan balıkçilığı  meslek olarak seçme şansına ulaşmakta hayatımın en mutlu olaylarından biridir. Bu bana tanrını bir lütfudur. Tanrım bana böyle bir otamda,hobim olan bir konuda bilimsel  çalışma fırsatı verdiği için hep şükretmişimdir. Bu şans her kişiye nasip olmaz. Her kişi hobisini meslek olarak seçme şansına ulaşmaz.

O zamanlar Fen fakültesinde bulunan arkadaşların bu tezlerine karşılık ruhen çok haklı olduğumu da  biliyordum. Bu nedenle mücadelemizden  asla yılmadım . Çünkü çok inandığım bir konumda bulunuyorumdum.  Evet Ben Balıkların sistemtiği ile ilgili değildim . Koyun yetiştirme üzerinde de çalışırken dağdaki yabani koyunlarla da ilgilenmiyordum. Bizim davamız onların düşündüklerinden çokl farklı idi. Zaten bu satırları yazdığım 2012 yılında artık böyle bir tartışma kalmadı. Su ürünleri fakültelerinin açılması ile birlikte yetiştiricilik, Balıkçılık ve Su ürünler işleme konularının ayrı ve çok önemli  bilim dallar oldukları artık tartışılmıyor. Bu günleri görmekten de çok mutlu olduğumu belirtmek isterim .Bizler balığı diğer hayvanlar gibi yetiştirerek halka gıda üretme amacında idik

O zamanlar peki diyordum. Fen fakülrtesindeki botanikçiler ziraat mühendis imi, Kimya bölümünde bulunanlar kimya mühendisimi yoksa eczacımı, Zoolojide çalışanlar  hayvan yetiştiricisimi  veya veterinermi , Anatomi bölümündeki arkadaşlar  doctor mu, Matematik okutanlar bilgisayar mühendisimi diyerek çok haklı olduğumuz bir konuda  biz ziraatçilar cevap vermeye çalışıyorduk. Bu geçmiş  günleri şimdi hoşgörü ile bakıyorum ve  bu bir hizmet yarışı tartışması olarak hatıramdaki güzel  anılardır

 

             Kuzu üretimi kitabımı bu dönemlerde hayvancılıkta, özellikle İngiltedere bulunduğum sıralarda koyunculuk üzerinde çalıştığım bazı konulardaki edilimlerinimi aktaran ve Sayın Hocam Reşit SÖNMEZ ile yayınlanan ilk kitabım olarak vermek istedim.

 

     17 ocak 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi

İç Su Balıkları YetiştiriciliğiİÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Sazan ve alabalık dışında iç sularda ele alınnabilecek diğer balık yetiştiriciliklerinin ele alındığı bir ders kitabıdır. Kitap içerisinde Yayın , yılan, turna, sudak , koregon ve tilapia yetiştiricililkleri ele alınmış olup Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri için ek ders kitabı olarak olanlanmıştırr. Kitap Atilla Alpbaz ve Hikmet Hoşsucu tarafından hazırlanmıştır.


ÖNSÖZ
Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni bir konudur. 1970 yıllarında ele alınmaya başlayan iç su balıkları yetiştiriciliği konularında , özellikle sazan ve alabalık yetiştiriciliği üzerinde, ülkemizde birçok uygulama başlamış ve bu balıkların yetiştiriciliği ile ilgili çeşitli yayınlar da yapılmıştır. Sazan ve labalık yanında iç sularda ele alınan çeşitli balık yetiştirme çalışmaları vardır ve dış ülkelerde konu oldukça yaygındır. Tilapia , Yayın, Sudak ve Yılan balığı bunlardan bazılarıdır. Özellikle yılan balığı yetiştiriciliği Uzak Doğu lkelerinde çok yaygın olup Japonya yılda 30000 ton dolayında yılan balığı üretimini etiştiricilik yolu ile sağlayabilmektedir. Bu kitap ile ülkemiz için her biri yeni olan bu balık türlerinin yetiştiriciliği konusundaki temel bilgilerin sunulması amaçlanmıştır.. Ülkemizde yeni kurulan Su Ürünleri Yüksek Okullarının ders programlarında bulunan iç su balıkları yetiştiriciliği dersi kapsamında kitaptaki konularda yer almakta- dır .Doğal olarak ülkemizde uygulanması bulunmayan bu yetiştiricilik çalışmaları hakkında bilgiler dış ülkelerdeki yayınlardan derlenmiştir. Dolayısı ile yazarların bile konular üzerindeki pratikleri kısıtlıdır. Fakat konuya merak duyanlara ve öğrencilerimize yararlı olacağı üşüncesinden cesaret alarak mevcut durumu ile yayınlamayı uygun gördük. Ümit ederiz ki bu çalışmalara ülkemizde de başlanır ve ileriki yıllarda ülkemizdeki uygulamalardan yararlanarak daha iyi yayınlar meydana getirilir
Yayınların hazırlanmasında özellikle canlı balık nakli konusundaki literatür derlemesinde yardımcı olan Dr.İsmail ÖZSAY' a çizimleri ve daktilo çalışmalarını gerçekleştiren Mukaddes ÇALMAN ile Mihriye PAYAZA ve Halise KUŞCU'ya teşekkürü bir borç biliriz.
Saygılarımızla, 27.3.1986

Prof. Dr.A tilla ALPBAZ Y.Doç.Dr.Hikmet HOŞSUCU


2.BASKININ ÖNSÖZÜ
Yılan, yayın, turna, sudak, koregon ve tilapia balıkları yetiştiriciliği ile iç su balıklarının canlı taşınması konularını içeren iç su balıkları yetiştiriciliği kitabı ilk kez 1988 yılında yayınlanmış idi. Ülkemizde son yıllarda balık yetiştiriciliği konularında önemli aşamalar sağlanmasına rağmen bu kitap içerisinde ele alınan balık türleri konularında ülkemizde önemli sayılabilecek gelişmeler olmamıştır. Yalnız alabalık, levrek ve çipura balıkları yetiştiren işletme sayısının 600-700'e yaklaşmış ve bu işletmelerde 10-12 bin ton dolaylarında balık yetiştirilmesinin sağlanmış olması elbetteki sevindirici olaylardır. Esasında, bu kitabın tekrar basılması aşamasında kitapta değişiklikler yapılabilir ve yeni bilgiler ilave edilebilir idi. Fakat değindiğimiz gibi kitapta ele alınan balık türleri konusundaki yetiştiriciliklerin henüz ele alınmamış olması, ayrıca Su Ürünleri Fakülteleri ders programlarında bu bilgilerin de verilmesi gereği, kitabın tükenmiş olması nedeniyle aynen basılmasında önemli bir sakınca görülmemiştir.
Kitabın ikinci kez yayınlanması aşamasında emeği geçen Tüm Ege Üniversitesi yetkililerine teşekkür eder iken, kitabın ilk önsözünde soyadı yanlış yazılan Büyüğümüz Dr. İsmail Saim ÖZSOY'dan da özür diler teşekkürlerimizi tekrar sunarız.
Saygılarımızla. Şubat, 1996.

Prof. Dr. Atilla ALPBAZ Prof. Dr. Hikmet HOŞSUCU
 


İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
2. YILAN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ
2.1. Yılan balıklarının üremesi konusundaki gelişmeler
2.2. Yılan balıklarının sistematikteki yeri
2.3. Yılan balıklarının hayat dönemleri
2.4. Yumurtlamadan sonra yılan balıkları ne oluyor?
2.5. Yumurtadan çıkan larvaların yolculuğu
2.6. Larval gelişme
2.7. Yılan balıklarında göç hareketi
2.8. Avrupa yılan balıklarının yaşama yerleri
2.9. Avrupa yılan balığı elverleri
2.10. Diğer yılan balığı türleri
2.10.1. Japon yılan balığı (Anguilla japonica )
2.10.2. Amerikan yılan balığı (A, rasturata )
2 .10.3 . Yeni Zelanda yılan balığı (A. australis)
2.11. Elverlerin seyahati
2.12. Yılan balığı yavrularında (elverlerde ) gelişme
2.12.1. Elverlerin göçüne etkili olan faktörler
2.12.1.1. Su sıcaklığı
2.12.1.2. Işık
2.12.1.3. Med-Cezir
2.12.1.4. Tatlı su
2.12.1.5. Rüzgar
2.13. Elver yakalama yöntemleri
2.14. Elverlerin taşınması
2.15. Elver satışları
2.16. Yılan balığı yetiştiriciliği
2.16.1. Çeşitli ülkelerde yılan,balığının extansif
yetiştiricilik yolu ile üretimi
2.16.2. Yılan balığının çeşitli ülkelerde entansif
yöntemlerle yetiştirilmesi
2.16.2.1. Japonya yılan balığı yetiştiriciliği
2.16.3. Yılan balığı yetiştirme yöntemleri
2.16.3.1. Durgun su yöntemi
2.16.3.2. Akarsu yöntemi
2.16.3.3. Ağ kafeslerde yetiştirme yöntemi
2.16.3.4. Tünel yöntemi
2.16.3.5. Sirkülasyon yöntemi
2.16.4. Yılan balığının durgun su yöntemi ile üretimi
için alan seçimi
2.16.5. Yılan balığı yetiştirme işletmelerinin
kurulması
2.16.5.1. Birinci ve ikinci elver havuzları
2.16.5.2. Yavru balık havuzları
2.16.5.3. Üretim havuzları
2.17. Yılan balıklarının beslenmesi
2.17.1. İpek böceği pupu
2.17.2. Balık etleri
2.17.3. Karma yapay yemler
2.17.4. Yavru balıkların (elver ) beslenmesi
2.18. Yılan balığı yetiştiriciliğinde hastalıkları
2.18.1. Pamuk lifi ve su küfü hastalığı
2.18.2. Bronsial böbrek hastalığı.
2.18.3. Solungaç aşınması hastalığı
2.18.4. Yüzgeç çürümesi
2.18.5. Beyaz benek hastalığı
2.18.6. Plistophora hastalığı
2.18.7. Lernaea parazitleri
2.18.8. Hava kabarcığı hastalığı
2.18.9. Nematodlar
2.18.10. Kızıl hastalığı
2.18.11. Karnabahar hastalığı
3. YAYIN YETİŞTİRME
3.1. Yayın balıklarının biyolojisi
3.1.1. Avrupa yayını (Silurus glanis)
3.1.2. Amerikan yayını (Ictalurus punktatus)
3.1.3. Asya yayın balıkları
3.2. Avrupa yayınlarının yetiştiriciliği


3.2.1. Damızlık yetiştirme
3.2.2. Havuzlarda üretim
3.2.3. Kuluçka ve larva bakımı
3.2.4. Tanklarda larva geliştirme
3.2.5. Havuzlarda bir yazlık yayın yavrusu
yetiştirme
3.3. Amerikan yayın balıkları yetiştiriciliği
3.3.1. Damızlıkların temini ve üreme
3.3.2. Larva ve yavru büyütme
3.3.3. Yavruların pazarlanacak çağı kadar
Büyütülmeleri
, 3.4. CIarias türlerinin yetiştiriciliği

4. TURNA YETİŞTİRME
4.1. Turna 'nın biyolojisi
4.2. Turna 'nın yetiştiriciliği
4.2.1. Damızlık balıkların yakalanması ve yavru
üretimi
4.2.2. Yapay dölleme ile Turna yavrusu üretimi
4.3. Yavru geliştirme
4.3.1. Polyester tanklarda yavru geliştirme
4.3.2. Havuzlarda yavru geliştirme
4.3.3. Turna balığı yavrularının havuzlarda 68
haftalıktan itibaren yetiştirilmesi
4.3.4. Turna yavrularının 1 yaşına kadar yetiş-
tirilmesi
4.4. Tunabalığı yumurtaları ve larvaların taşınması

5. SUDAK YETİŞTİRME
5.1. Genel özellikler ve biyolojisi
5.1.1. Sudak balıklarında üreme ile ilgili esaslar
5.1.2. Döllenme ve larva çıkışı
5.2. Yarı kontrollü sudak üretimi ve yavru temini
5.3. Sudak besleme
5.4. Larva geliştirme ve yavru büyütme
5.5. Yemeklik sudak balığı ve yetiştiriciliği.
5.6. Su rezervuarlarının sudak ile balıklandırılması
5.6.1. Döllenmiş sudak yumurtaları ile balıklandırma
5.6.2. Komple yuvalarla balıklandırma
5.6.3. Yavru sudaklarla balıklandırma
5.6.4. Ergin sudaklarla balıklandırma
6. KOREGON “BEYAZ BALIK" YETİŞTİRME
6.1. Koregen türlerinin biyolojisi
6.1.1. Coregonus albula L.
6.1.2. Coregonus lavaretus L.
6.1.3. Coregonus peled L.
6.2. Yavru Üretimi
6.3. Yavru Büyütme
6.4. Ağ havuzlarda balıkçık boyda koregon yetiştiriciliği
6.5. Havuzlarda yavru geliştirme ve balıkçık yetiştiriciliği
6.6. Havuz larda sofr ah k Koregon yetiştirme
6.7. Çekosiovakya 'da koregon yetiştiriciliği

7. TİLAPiA YETİŞTİRME
7.1. Tilapia biyolojisi ve Tilapİa yetiştirmenin amaçları
7.2. Tilapia balığının türleri
7.3. Yet işt ir ic ilği yapılan en önemli Tilapia türleri
7.3.1. Tilapia (S) galilaea (Artedi, 1757)
7.3.2. Tilapia (S) mossar.ıbica (Pet ers, 1852)
7.3.3. Tilapia (S) nilotica (Linnaeus, 1766)
7.3.4. filapia zillii (Gervais, 1840)
7.4. Tilapia üretimi ve yeraleme 175

8. İÇSU BALIKLARINlN CANLI TAŞINMASI
8.1. Hasat ve toplama
8.1.1. Balık yakalama kutusu
8.1.2. Yavru balık yakalama (Toplama) kasası
8.1.3. Kepçe ve toplama ağları
8.1.4. Toplama kasaları
8.1.5. Yakın taşıma elemanları
8.2. Canlı balık sınıflandırma araç ve gereçleri
8.2 1. Sınıflandırma masası
8.2.2. Sınıflandırma Kepçesi
8.2.3. Ayarlanabilir Sınıflandırma Kabı
8.2.4. Solunum güçlüğünden yararlanarak balıkların
sınıflandırılması
8.2.5. Balık sınıflama makinaları
8.2.6. Balık sınıflandırma ve depolama kanalı
8.3. Balık yükleme araç ve gereçleri
8.3.1. Hidrolik yüklemeli traktörler
8.3.2. Motorlu kaldırma kepçeleri
8.3.3. Su seddinde eğimli vinç (Balık asansörü)
8.3.4. Sonsuz kayış (Taşıyıcı)
8.3.5. Hareketli balık vinci
8.4. Canlı balıkların taşıtılması sayılması
8.5. Canlı balık taşıma araç ve gereçleri
8.5.1. Tahta iletim kapları
8.S.2. Metal iletim kapları

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Genel Bilgiler
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Su ürünleri konusunda yayınlamış olduğu ilk kitaptır. Yayın yılı 1979 olup Ege Ü. Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmıştır. Genel su ürünleri bilgilerini içeren kitap daha çok Ziraat Fakültesi Hayvan yetiştirme ve Su Ürünleri A.B:Dalı öğrencilerine temel su ürünleri ve yetiştiricilik bilgilerini verme amacı yazılmıştır. Mevcudu kalmamıştır
Aşağıda kitaptaki önsöz ve içerik sunulmuş bulunmaktadırÖNSÖZ

Dünya nüfus'u devamlı olarak artıyor. Her 35 yılda iki katına çıkan Dünya nüfusunun 2000 yılında 6 milyar'ı aşacağı beklenmektedir. Dünyada yakalanan balık miktarı 70 milyon tondur. Balık yakalama yöntemleri ne kadar gelişirse gelişsin bu rakamın 100 milyon ton' a ulaşa-
mayacağı biliniyor. Bunun yanında artan hayat düzeyi insanları, daima, balık, et, süt gibi hayvansal kaynaklı gıdalara yönelmelerine neden olmaktadır.istenilen ve beklenen de budur. Ülkemizde de eğitim ve hayat düzeyinin yükselmesi, ileride, balığa olan istemi artıracaktır. Günümüz istatistiklerinde halkı az balık yiyenler sınıfına (Birey başına yılda 5-8 kg) sokulan ülkemizin de balık üretimi konusunda çok çaba harcaması ve çalışması ge-
rekmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, avcılık yolu ile yeterli balık sağla
yamayan ülkemizin balık gereksinimini karşılamada. balık yetiştiriciliğinin yardımcı bir yol olacağı söylenebilir. Günümüzde Dünyada 6 milyon ton dolaylarında olan yetiştiricilik yolu ile sağlanan su ürünleri üretimi içerisinde ülkemizin payı hiç denecek kadar azdır. Fakat son yıllarda önemli gelişmeler olmuş ve 200 e yakın proje Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Daire Başkanlığınca onaylanmıştır. 20-25 yıl sonra 30 milyon tona çıkması beklenen Dünya su ürünleri üretimi içerisinde ülkemizin payının ne olacağının şimdiden düşünülmesi de,
sanırım, ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesidir. Balıkçılığımız ile birlikte su ürünleri yetiştiriciliğine de gelecek yıllarda gereken önemi vermek zorunluğundayız


Ülkemiz için su ürünleri yetiştiriciliği yeni bir konudur. E.Ü. SU Ürünleri Yüksek Okuluna her gün balık yetiştirmek isteyen yurttaşlar gelmektedir. (Özellikle, konuyu öğrenmek, bildiği kimi suları değerlendirmek isteyenler çoğalmaktadır. Bunun yanında, su, toprak, güneş ve hava
nın kullanılması ile yapılan tarım'ın sudaki bir uygulaması olan «Su Ürünleri Yetiştiriciliği» dersleri,1970 yılından beri Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme ve Su Ürünleri Kürsüsünde öğrencilere verilmeye başlandı. Bu durum karşısında en çok gereksinim duyulan konunun
kitap olduğunu gördüm ve elimdeki notları değerlendirerek bir kitap hazırlamaya çalıştım.
Su ürünleri yetiştiriciliği konusu o kadar geniş ki, ilk başlangıçta hepsini bir kitapta toplama olanağı bulamadım. Bu durumda ayrı ayrı bölümler halinde çıkarmayı düşündüm. Sazan balığı ve genel bilgiler ile ilgili olarak bu ilk kısmı hazırladım. Kitabın yazılmasının bittiğini düşündüğüm her anda kitapta bir çok eksikler olduğunu hissettim. Her düzeltmeye kalkış
tığımda da yayınlanmasının geciktiğini gördüm. Bunun üzerine bu durumu ile yayına gön
derdim. Kıymetli öğrencilerim , sayın meslektaşların ve konu ile ilgilenecek sayın okuyucu
ların hoş görülerine sığındım. Okuyucuların her önerisi yazarı sevindirecek ve ileride daha yararlı yayınlar yapmaya yönlendirecektir. Ama eksikleri ile beraber,bu kitap,okuyucularıma kimi yararlar sağlayabilir ise yazarı kendini mutlu sayacaktır.

Kitabın hazırlanmasın da, şekilelri çizgileyen Sayın Turan İnan'a resimlerin basılmasını titizlikle yapan Ziraat Fakültesi Fotoğraf Atölyesi elamnalrına ve dizgileri yaparak bu kitabı sizlere ulatıran E.Ü.Matbaası elemanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla;

Doç.Dr. Atilla G. ALPBAZ


İÇİNDEKİLER

II- BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ
III- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TARİHÇESİ '"
IV- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ ETKİLEYEN -ET-
KENLER VE GELECEĞİ
V - BALIKLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ı. Vücut şekli
2. Balıklarda iskelet
3. Balık vücudunda kaslar
4. Yüzgeçler
5. Balıklarda vücut iriliği
6. Balıklarda deri
7. Pullar
8. Balıklarda renk
9. İç organlar
9.1. Sindirim organları
9.2. Solunum
9.3. Kan dolaşımı
9.4. Balıklarda üreme
10. Balıklarda duyu
10.1. işitme
10.2. Balıklarda denge ve lateral çizgi
10.3. Gözler ve görme duyusu
10.4. Koklama ve tatma duyuları
\ I- BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNTEMLERİ
ı. Havuz kültürü sistemiGölet sistemi veya tarla balıkçılığı
2. Doğal suları kullanmak
3. Çeltik tarlasında balık üretimi
4. Kapalı akarsu yöntemi
VII-SAZAN BALIGI YETİŞTİRİCİLİGİ
Yetiştirme
1. Sazan balıklarının genel özellikleri
2. Sazan balığı yetiştiriciliğinde su ve havuzlar .
3.1. Su
3.2. Havuzlar
4. Sazan balığı üretim yöntemleri.
4. ı. Yarı kontrollu veya kontrolsuz sazan balığı üretimi
4.1.1. Bir tek havuz içerisinde yapılan yetiştiricilik

4.I.2. Asya'da sazan balıklarının kontrolsuz yetiştirilme
Leri

4.1.3. İki devreli sazan yetiştirme

4.2. Kontrollu yetiştirme
4.2.1. Yumurtlatma havuzları
4.2.1.1.' Su temini
4.2.1.2. Yumurtlatma havuzu sayısı
4.2.1.3. Yumurtlatma havuzu manejmanı.
4.2.1.4. Yavru balıkların yakalanması ve sayımı.
4.2.1.5. Sazan balıklarından kakabanlar ile yavru
üretimi
4.2.2. Larva veya yavru havuzları ile yavru yetiştirme
4.2.2.1. Yapay üretimi.
4.2.2.1.1. Damızlık sazanların seçimi.
4.2.2.1.2. Yumurtaların yapay döllenmesi.
4.2.2.1.3. Hormon injekte etmenin yarararı
4.2.2.1.4. Yavru yetiştirilmesi
4.2.2.1.5. Yavruların yemlenmesi
4.2.3. Yavru balıklar için kullanılacak ikinci yetiştirme
havuzları
4.2.3. ı. Bir tek havuzda payların yetiştirilmesi
4.2.4. Kışlatma ve stok havuzları
4.2.4. ı. Kışlatma havuzları :
4.2.4.3. tok Ye pazarlama havuzlan.
4.3. Yan kontrollu yavru yetiştirme
4.4. Tüketim için sazan balığı yetiştirilmesi
4.5. Entansif yetiştirrne yöntemi
4.6. Ekstansif sazan balığı yetiştiriciliğinden yarı entansif
yetiştiriciliğe geçiş konusunda Polonya' dan bir örnek.
4.7. Havuzlara konulacak balık sayısının saptanması

4.8.1. Gübreleme de önemli konular
4.8.2. Kullanılabilecek kimyasal gübreler
4.8.2.1. Fosfatlı gübreler
4.8.2.2. Potasylı gübreler
4.8.2.3. Azotlu gübreler
4.8.3. Organik gübreler
4.8.3.1. Organik gübreler, su üzerine etkileri ve kimi örnekler
4.8.3.2. Çiftlik gübrelerinin kullanılması ve bunun üretim üzerine etkileri üzerinde İsrail'de yapıları bir çalışma
4.8.3.2.1. Evcil hayan gübreleri ve bir örnek 148
4.8.3.2.2. İnsan gübresi
4.8.3.3. Kireçleme
4.8.3.3.1. Havuzların kireç gereksiniminin hesaplanması


4.8.3.3.2. Total sertlik ve total alkaliliğin hesaplanması
4.8.3.3.3. Örnek üzerinde analizin uygulanması ve verilmesi
gereken kireç miktarının saptanması
4.9. Sazan balığı üretim havuzlarında üreyen zararlı bitki-
lerin kontrolu.
4.9.1. Bitkiler ile savaşta biyolojik önlemler
4.9.2. Gübreleme
4.9.3. Mekanik savaş yolları
4.9.3.1. Bitkileri kesme yöntemleri
4.9.4. Kimyasal yöntemler.
5. Sazan balığı yetiştiriciliğinde yemleme

Akvaryum El Kitabı


 

Prof.Dr .Atilla ALPBAZ
E.Ü. SU Ürünleri Yüksekokulu
Öğretim Üyesi

 

 

1992

 

 

GİRİŞ

 

 


       Ülkemizde akvaryum balıklarına olan ilgi oldukça fazladır. Ozellikle son yıllarda bu güzel uğraşıya ilgi duyanları çok fazla arttığını görmekteyiz. Akvar yum merakında da en önemli konu bu uğraşıyı başarı ile devam ettirebilmektir. Bir konuda başarılı olmanın ilk şartıda bilgidir. İşte bu kitapçık fazla bir iddiada bulunmadan amatör-profesyonel yada akvaryuma ilk kez başlayanların karşılaşabilecekleri sorunları ve cevap arayacakları bazı sorulara cevap bulabilme amcıyla hazırlanmıştır. Kitapta akvaryum nasıl kur lur, balıklar nasıl beslenir, nasıl bitki dikilir, balığımhasta ne yapayım, balıkların yavrulamaya başladı ne gibi tedbirler alayım, su bulandı ne olacak gibi akla gelebilecek pekçok akvaryumla ilgili olağan sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır.

 

 


Başarılar dileğiyle.

 

 

ProfDr.Atilla ALPBAZ, 1992

 

 


iÇiNDEKiLER

- Önsöz  

 

 

- Akvaryuma Başlangıç  
- Akvaryum Almaya Karar Verdiniz  
- Akvaryumu Nereye Kuralım?  
- Nasıl Bir Akvaryum Alalım?  
- Kavanozda Balık Yetiştirebilir miyim?  
- Akvaryumu Nasıl Kuralım?  
- Akvaryuma Nasıl Su Koyalım?  
- Isıtıcıyı Nasıl Ayarlayalım?  
- Isıtıcılar Konusunda Özet Bilgiler 
- Akvaryuma Hava Verilmesi  
- Balığınızı Satın Alacaksınız. Nasıl Davranalım?
- Akvaryuma İlk Balığın Konulması  
- Akvaryumda Su  
- Suyun Kimyasal Özellikleri  
- Akvaryumda Su değiştirilmesi  
- Akvaryumda Kirlenme  
- Akvaryumda Filtre  
- Akvaryumda Işık  
- Başarılı Bir Akvaryum Düzeni 
- Akvaryum Dekorunuz  
- Seyehaıe Çıkacaksınız. Ne Yapalım?
- Balık/an Nasıl BesleYelim?
- Akvaryum Yemleri              
- Balık/arı TanıYalım             
- Balık/arda Üreme             
- Akvaryumda Üretim          
- Üretim İçin Genel Bilgiler          
- Turlere Göre Yumurta Üremesi        
- Yumurta İle Üretim  
- Balığınız Hastalandı       
- HastalıkDurumunda Ilaç Kullanınu      
- Akvaryumda Diğer Canlılar    
- Akvaryum Bitkileri    
- Ülkemizde Yaygın Bitki Tiirleri  
- Akvaryum Balıklan  
- Canlı Doğuran Balıklar  
- Yumurtlayan Tiirler  
- SONUÇ   

 

 

 

Akvaryumculardan silikon ile yapıştırıtmış çerçevesiz

akvaryumları her boyda kolayca temin edebilirsiniz. 

 

     AKVARYUMA BAŞLANGIÇ

 

 

 

 

 

 

 

     - Günlük streslerinizi biraz azaltmak ve evde zevkli bir uğraş yapmak istiyorsunuz. Böylece akvaryuma ilginiz doğdu. ne yapalım diye soruyorsunuz.

 

     - Akvaryuma ilgimiz var ne yapalım?

 

 

      Size ilk yardımcı olacak kişi bu konuya meraklı arkadaşınız yada yakınınızdaki akvaryumcu olacaktır.
    - Akvaryum bakımı zor mudur? .
     Hayır. Bu kitapçıktaki basit ve kolay konulara dikkat ederseniz hiçte zor olmadığını göreceksiniz.
    - Akvaryum günde kaç saatinizi alacaktır?
       Çok az, sadece günde ı kez yem vermek, ı5 günde bir dipteki çöpleri temizlemek, ayda veya iki ayda bir kez suyun yarısı veya üçte birini değiştirmekyeterli olacaktır. Günlük yemleme zaten zevkle yapacağınız bir konudur.
      - Akvaryum sahibi olmak çok mu pahalıdır?
        Hayır. Her keseye göre en ucuzundan en pahalısına kadar zevkinize cevap verebilecek bir akvaryuma sahip olabilirsiniz.

 

 

 

      AKVARYUM ALMAYA KARAR VERDİNİZ
      Önce evinizde akvaryum kuracağınız yer hakkında bir bölüm sonraki bilgilere göre karar veriniz.
       Satın alacağınız ilk malzemeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
      - Hava pompası, süngerli filtre, yeterli hava boru su, hava dağıtım çeşmesi ve hava taşı (piyasada terminal olarak satılmaktadır).

     - Küçük bir kepçe ve temizlik için hava süpürgesi
     - Yeterli miktarda çakıl ve dekor malzemesi.

 

 

 

 

 

 

       AKVARYUMU NEREYE KURALIM?

 

 

 

      NASIL BİR AKVARYUM ALALIM?

 

 

 

 

     - Eski çerçeveli akvaryumların modası geçmiştir.
     - Silikon ile yapıştırılmış çerçevesiz akvaryumlar tercih edilmelidir.
     - İlk başlangıçta 50-70 lt.'lik akvaryumlar yeterli  Akvaryum camı düzgün ve yeterli kalınlıkta olmalıdır. Ucuz diye ince camlı akvaryum almayınız.
     - Asgari cam kalınlığı 4 mm. olmalıdır.
     - Akvaryum sağlam, düzgün ve iyi yapılmış
olmalıdır. 
    - Arzu ettiğiniz ölçüde bir akvaryum bulamazsanız akvaryumcunuz istediğiniz ölçü ve biçimde akvaryum yapabilir. 

 

 

 

 

      KAVANOZDA BALIK YETİŞTİREBİLİR MİYİM?

 

 

 

   - Kavanoz tipi akvaryum denilince Fanus şeklindeki bombeli cam kaplar akla gelmelidir. Ağız kısmı açık ve geniş olmalıdır.
  - Kavanoz tipi akvaryumlar ile birkaç balık bes leyebiliriz.
  - Isıtıcı konulmadan küçük akvaryumlarda yaz kış japon balığı beslemek en uygunudur. Beta tipi tropikal balıklar ancak sıcaklığı 20°C'den yüksek odalar da tutulabilir. Hava pompası konulmadan beta balıklarıda küçük akvaryum ve kavanoz tipi akvaryumlar için çok uygundur. Çünkü labirent denilen organları sayesinde havanın oksijeninden yararlanabilir.
  - Balıklar büyüyünce küçük balık ile değiştirmek
yararlı olur.
  - Isıtıcı ve hava verilmez ise balık sayısı çok az ve 5 litreye bir, en fazla iki balık konulmalıdır.
  - Balıklar küçük boyda olmalıdır.
  - Yemlerne az ve günde bir kez yapılmalıdır.
  - Bir balığa takribi vücut ağırlığının % ı -1.5'ğu kadar toz yem verilmelidir.
  - Japon balıklarına pelet yem verilebilir. Pelet yem toz yernin biraz daha iri şeklidir.
  - Kirlenince su hemen değiştirilmelidir. Değiştirilecek su dinlendirilmiş ve aynı odada tutularak ısısı dengelenmiş olmalıdır.
  - Kavanoz tipi akvaryumlar küçük olduğundan çocukların uzanıp devirebilecekleri yerlere konulmamalıdır.
  - Aşın kirlenme olmaz ise haftada bir kez sifon ile dipteki pislik çekilmeli ve aynı odada bekletilmiş aynı sıcaklıktaki su ile takviye edilmelidir.
  - Bitki konulmamalıdır.
  - Bitki yerine plastik süsler kullanılabilir.
 

 

 

 

     AKVARYUMU NASIL KURALIM

 

 

 

     
    - Akvaryumu düzgün bir yere yerleştirelim.
    - Elektrik fişine yakın, pencereye uzak olsun.
Çok uzun süre güneş almasın.

 

 

 

 

    - lsıtıcı ve termostat ayn ise termostatı üst akvaryum kenarına (2) ısıtıcıyı dip kısma yerleştirin ve ısıtıcı fişini termostata takınız (3). Günümüzde termostat ve ısıtıcısı müşterek otomatik termostatlı ısıtıcıların kullanılması artmış bulunmaktadır. Bu tür ısıtıcıları seçmemiz uygun olacaktır. B u ısıtıcılar ayar vidaları mutlaka su dışında olacak şekilde yan cama yerleştiri1ir. Bu tür ısıtıcıların ayar kısmı suya girer ise
ısıtıcı su alır ve bozularak kullanılmayacak duruma gelir. Bu konuya dikkat edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

   - Dereceyi akvaryum kenarına. vantuzu ile yerleştirin (4). 
   - Hava pompasından gelen hava borusuna ikili çeşmeye bağlayın. Çeşmenin birini hava taşı, diğer çeşmeye süngerli filtre yi takın (6,7).
    - Hava taşını akvaryum dibine (8) süngerli filtreli arka cama iliştirin (9).
    - Üçlü fişe ışık donanımı, hava pompası ve termostatı bağlayınız. Kum ve çakıl isteniyor. ise yerleştiriniz. Dekor malzemelerini koyunuz.
    - Akvaryumun dip kısmına aşağıda açıklandığı şekilde su ile doldurduktan sonra üçlü fişi elektriğe takınız.
    - Suyunuz klorlu şehir suyu ise bir gün bekleyiniz, su dinlensin, ısınsın ve içindeki klor var ise uçsun. Ayrıca kurduğunuz akvaryuma balık koymadan önce su sızdırıp sızdırmadığını da kontrol etmiş olursunuz.
    - Bir süre sonra balıkları koyunuz. 
    - Akvaryumunuz hazırdır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        AKVARYUMA NASIL SU KOYALIM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Akvaryum satın almaya karar verdi iseniz bir gün önceden evde bidonlara çeşme suyu doldurun. Böylece eve akvaryum getirince havalandırılmış ve kloru uçmuş suyunuz hazır olacağından bir gün beklememiş olursunuz.
     - Akvaryuma su koymak için akvaryum içine resimlerde görüldüğü gibi bir gazete seriniz veya bir kap koyunuz,
     - Suyu bu kap içine veya gazete üzerine yavaşça dökünüz. Böylece akvaryum dibine sermiş olduğunuz çakıl ve dekor karışmamış ve bozulmamış olur.

 

 

 

      ISITICIYI NASIL AYARLAYALIM'? 

 

 

 

 

    - Özel bir yetiştirme planlamıyor iseniz kendinden ayarlı termostatlı otomatik ısıtıcı ile çalışmaya başlamak en pratik yoldur. 

 

 

 

 

     - Termostadı ayarlanabilen bir ısıtıcı düzeni ile alışıyorsanız, diyelim ki akvaryum suyu 21°C'yi gösteriyor 26°C'ye ayarlamak istiyorsunuz. Bu durumda termostadın ayar düğmesini devamlı çalışacak şekilde ayarlayınız. 

 

 

 

 

 

 

     - Su sıcaklığının dereceyi izleyerek 26°C'ye gelmesine kadar bekleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Su 26°C olunca ayar düğmesini termostadın çalışıp çalışmadiğını belirten kırmızı ışığın sönmesi konumuna ayarlayınız. 

 

 

 

 

    - Bu durumda öyle bir ayar noktasına ulaştınız ki termostada parmağınız ile hafif bir vuruş yaptığınızda ışık sönsün veya yansız. Bu nokta ayarlamanın doğru şekilde yapılmış olduğunu gösterecektir. 

 

     ISITICILAR KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

 

 

 

     - Termostatsız ısıtıcı kullanmayınız. Çünkü çok tehlikelidir. Ozellikle küçük akvaryumlarda dış ısı etkisi çok çabuk olacağından akvaryumda ısı artışı ve eksilmeleri balıkları kötü şekilde etkiler.
     - Özel bir konu yok ise akvaryum ısısını 24-  26°C'ye ayarlayınız.   
     -Akvaryumun her tarafının eşit şekilde ısıtılmasını sağlayınız. Akvaryum 200 lt.'den büyük ise 2 veya 3 tane ısıtıcı kullanın.

 

 

 

 


       AKVARYUMA HAVA VERİLMESİ

 

 

 

 


     - Sessiz çalışan güvenilir bir hava pompası satın alınız.
     - Yerli imalat bir akvaryum pompası alırsanız bozulması durumunda kolayca tamir edebilir ve yedek parça temin edebilirsiniz.  ' 
     - Ucuz yabancı hava pompaları bozulunca yedek parçaları olmadığından tamiri mümkün olmamaktadır. Tercih etmeyiniz.
     - Hava taşları orta incelikte hava verir nitelikte olmalı. iri ve çok ince hava kabarcığı veren taşlar iyi değildir.
     - Hava, suyu çok fazla karıştırmamalı ve bulandırmamalıdır .
     - Hava pompası mutlaka akvaryumdan daha yüksek bir yere konulmalıdır.
     - Hava sisteminde kullanılan hortumlar iyi kalite olmalıdır. Çok ince ve adi hortumlar kıvnlarak havaverilmesini güçleştirebilir.

 

 

 

 

 

 

 

       AKVARYUMA İLK BALIGIN KONULMASI

 

 


     - Bir gün bekletilmiş su bulunan akvaryuma yeni  satın aldığınız bir balığın akvaryuma konulmasında basit birkaç konu vardır.

 

 

     - Önce içerisinde balık bulunan naylon torbayı akvaryum suyuna koyunuz .
     - 10-15 dakika bekleyiniz. 
     - Bu sürede balığın bulunduğu naylon torbadakisu ısısı, akvaryum suyuna yavaş yavaş eşitlenecektir veya acele ediyor iseniz aşağıdaki resimdeki gibi balığın bulunduğu naylon torbayı açınız ve içerisine azar azar akvaryumdaki sudan koyunuz. Böylece balık yeni ortamına alışarak geçecektir.

 

 

     - Bu şekilde balık yeni ortama tedrici olarak ısıya
alıştırılarak konulmuş olur ve ısı streten korunmuş olur.

 

 

     

 

 

      AKV ARYUMDA SU

 

 


     - Su balığın yaşadığı ortam olarak başarıda en önemli konuyu teşkil eder. 
     - Normal içilebilir sular, pratik akvaryum yetiştiriciliği için yeterlidir. 
      - Şehir şebekesi suyu kullanılır ise klorlu olma ihtimali vardır ve mutlaka 24 saat bekletildikten sonra
kullanılmalıdır. Suyun klorsuz olduğundan eminseniz
hemen kullanabilirsiniz.

 

 


SUYUN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

 

 


_ Suyun asit veya baz durumu pH değeri ile belir-
tilir. Nötr suların pH'sı 7'dir. pH'sı 7'den yukarı sular
alkali, 7'den düşük sular asidik olarak tanımlanır. Özel
üretim şartları hariç nötr ve nötre yakın 6.5-8.5 pH
arası sular pekçok akvaryum balığı için uygundur.
pH'ın hafif alkali ve 7.5 civarı olması pekçok balık
türü için daha iyidir.
_ Suların sertliğini belirten çeşitli birimler kullanılır . Bunlar Fransız ve Alman sertliği birimleridir. Fransız sertlik derecesinin birimi 100.000 kısım suda eriyen 1 kısım kalsiyum olarak 1 derece kabul edilir.
_ İngiliz sertlik biriminde ise bir galon suda eriyen kalsiyum karbonat miktarı esas alınır.
_ Amerika'da İngiliz sertlik birimi benzer bir değer kullanır ise de Amerikan galonu İngiliz galonun dan biraz farklı olduğundarı sertlik birimleride aynı değildir.

 

 


_ Sertlik ölçümü kimyasal açıdan çok kolaydır.

 

 

 

 

 

 - Sertlik tayini için 100 cm3 Suya birkaç damla Penolftaliyn damlatılır. N/IO'luk HCl ile titre edilir. Harcanan herbir cm3 n/IO'lıık HCl bir SBV sertlik olarak kabul edilir. 1 SBV 5 ile çarpılır ise Fransız biriminden sertlik derecesi 1 SBV 2.8 ile çarpılır ise Alman biriminden sertlik derecesi bulunmuş olur.
- Alman sertlik birimi pekçok yabancı akvaryum kitabında DH olarak belirtilir. 0-4 DH arası sular yumuşak, 4-10 DH arası sular orta sertlikte, IO'dan yukarı DH birimine sahip sular sert sular olarak bilinir. DH değeri IS'den yukarı sular pekçok balık için uygun değildir.

 

 


AKV ARYUMDA SU DEGİŞTİRİLMESİ
- 80-100 lt. 'lik bir akvaryumda 2 haftada 8-10 lt. su buharlaşarak eksilebilir. Her buharlaşmada yeni su ilavesi çok yumuşak kaynak suyu veya kaynamış su ile yapılmadığından su sertliği devamlı olarak artacaktır.  
- Bu nedenle akvaryum suyunun ayda bir kez 1/3 oranında değiştirilmesi akvaryurnda suyun uygun yapıda tutulmasını sağlar.
- Akvaryurn suyu temiz görünsün diye sık sık değiştirilmesi de uygun değildir.
- Çok kötü kirlenme olmadıkça akvaryum suyunun tümünü değiştirmeye çalışmakta doğru değildir.
- Zaten akvaryumun dengesi iyi kurulmuş ise suyun tümünü değiştirmeye hiçbir zaman gerek kal-
maz.
- Akvaryuma ilave edilecek su mümkünse aynı sıcaklıkta olmalıdır.
- Su değiştirmeden önce camlardaki yosunlar jiletle temizlenir. Sifon ile su boşaltılır iken dipte birken pislikler ve yosunlarda temizlenmeye çalışılır.
- Su ilave edilmeden önce akvaryum dibi çakıl ve
kurn elle hafifçe karıştırılarak çakıllar arası pisliklerin
ortaya çıkması sağlanmalı. B u karıştırmadan sonra
biraz beklenerek pisliklerin dibe çökmesi ve sifon ile
bunların alınmasına çalışılmalıdır.
- Akvaryum suyunun tümünün değiştirilmesine
ancak anormal kirlenme ve hastalık durumlarında
başvurulmalıdır.

 

 


AKV ARYUMDA KİRLENME
- Akvaryum kirlenme si ve temizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmekle beraber bazı konulara dikkat edilir ise zor bir olay değildir.
- Ayda bir kez 1-2 saat vakit ayırmamız konuyu basitçe çözmemize yardımcı olacaktır.
- Su değiştirme zamanı dışında yapılacak temizlemelerde hava süpürgesinden faydalanılır.
- Su süpürgesi kullanmadan önce çakıl ve kum  hafifçe karıştınlır. Camdaki yosunlar jiletle kazınır.
Bir süre beklenir ve dip kısma çöken pislik süpürge ile
alınarak akvaryum temizlenmiş olur.
- Akvaryumda ölü balık olur ise hemen uzaklaştırmada yarar vardır.

 

 


AKVARYUMDA FİLTRE
- Akvaryumun başarı ile devamlılığı iyi bir filtrasyon sistemi ile çok yakından ilgilidir.
- Filtre ak::varyumdaki suyun devamlı olarak temizlenmesini amaçlayan bir işlemdir, ihmal edilmemelidir.

 

 

_ Akvaryumlarda çeşitli filtre düzenleri kullanılabilir. Bunlar akvaryumun kenarına konulan basit sünger filtreler ile akvaryumun dip kısmına kurulan dip filtreleridir.
_ Sünger filtreler haftada bir alınıp yıkanır ise akvaryumunuzun kirlenmesi daha da gecikecektir.

 

 

_ Her iki filtrede hava gücü ile çalışır. Sünger filtrelere alttan verilen hava üst kısma doğru yükselir iken bir miktar suyun da yukarı çekilerek atılmasını sağlar.
Bu su atılırken süngerden geçtiği için su temizlenmiş olur ve ayrıca hava ile sevkedildiği için suyun havalanarak oksijen zenginleşmesi sağlanır.

 

 

_ Bu temizleme işlemini küçük motopomplu filt reler ile yapan ve akvaryum suyunu birkaç saatte temizleyen malzemelerde pazarlanmaktadır. B u malzemeler ülkemizde bu aleti yapan ehiem firması adı ile tanınmaktadır. Bu bir çeşit akvaryum dışı filtrasyondur. Büyük akvaryumu olanların sahip olmaları yararlı
olabilir.
_ Ülkemizde de bu tip küçük motorlu filtrelerde imal edilip pazarlanmaya başlanmıştır.

 

 

_ Zemin filtrasyonu hava gücü ile çalışan bir sistemdir. Zeminden çıkan bir boruya hava verilince kendisi ile birlikte suyu yukarı atar. Bu suyun zemindeki kumdan geçmesi yolu ile su temizlenmiş olur. Bu yöntemin bir faydasıda akvaryumda biyolojik temizl mede yardımcı olmasıdır. çünkü akvaryum zemininde bulunan kum yüzeylerinde bakteriler oluşur.Bu bakteler su içindeki organik maddeleri parçalayarak yok
olmasını sağlarlar. Böylece kumdan geçen suyun daha,
da etken şekilde temizlenmesi mümkün kılınmış olur.

 

 


AKVARYUMDA IŞIK

 

 

- Akvaryumunuzun iyi bir şekilde ışıklandırılması onu güzel bir şekilde izlemenizi sağlayan bir konudur.

 

 

- B u nedenle kapağında düzgün bir lamba sistemi olan akvaryum satın almalısınız.

 

 

- Akvaryumda aydınlatma yuvarlak lambalar ile olmamalıdır. Floerosans'lı aydınlatmalar tercih edimelidir.

 

 

- Yuvarlak ampuller ısı yapar. Özellikle küçük akvaryumlarda ısıtıcı dışında akvaryum suyunu ısıtabilir ve bu suyun aşırı ısınması aniden balıklarınızın ölümüne neden olabilir.
 
- Aydınlatma sistemi, çok güvenli ve işini bilen bir elektrikçi tarafından yapılmış olmalıdır. Kötü mal zeme ve kötü işçilik ile yapılan düzenler çabuk bozulur ve nemli akvaryum ortamında elektrik kaçağı yaparak tehlike yaratabilirler.

 

 

- Akvaryum ışığı geceleri kapatılmalıdır. Çok fazla ışıklandırma akvaryumu kirletecek şekilde yosun (fitoplankton) üremesini artırabilir.

 

 

- Akvaryumunuzu temizler iken tüm elektrikli düzenleri kapatmak yararlı bir tedbir olabilir.

 

 

BAŞARILI BİR AKVARYUM DÜZENİ

 

 

Başarılı bir akvaryum için özetle aşağıdaki konu-
lar dile getirilebilir.
- Su sıcaklığını sabit tutmaya çalışın.
- Yemlemeyi hiçbir zaman aşırı yapmayın
- Dinlendirilmiş su kullanın.
- Klorlu suyu havalandırarak (bekleterek) kul-
lanın.

 

 

     -Tüm akvaryum suyunu değiştirmeyi dene-
meyın.
- Ayda bir suyun l/3-l/4'ünü değiştirme yeterlidir

 

 

- Fazla balık koymayınız.
- Olur olmaz ilaç ve kimyasal madde kullan-
mayın.
- Bitkilendirme de ölçülü olsun.
- Akvaryumun ışıklarını geceleri söndürebilirsi-
nız.

 

 


AKVARYUM DEKORUNUZ

 

 

_ Dekor bir zevk konusudur. Bu konuda kendi arzuladığınızı yapınız.

 

 

_ Bu konuda akvaryumcularda pazarlanan çok çeşitli dekor malzemelerinden yararlanabilirsiniz.

 

 

_ Dekor olarak kullanılan kumu akvaryumcunuzdan satın alınız. Çünkü tabiattan kendi temin edeceğiniz kum kalkerli olabilir ve bu durum suyun çabuk bozulmasına ve sertliğininartmasına neden olabilir.

 

 

_ Dekorasyanda aşınya kaçmayınız.

 

 

_ Akvaryumun hava pompası, borular, elektrik telleri gibi yan donanımlarını düzgün bir şekilde yerleştiriniz. Dağınık' bir düzenleme iyi bir görüntü vermez.

 

 

_ Adi plastikten yapılmış dekor malzemelerinden kaçınınız.

 

 

_ Dekarda kullanılacak eski ağaç veya ağaç köklerini başka bir yerde bir süre suda tuttuktan sonra akvaryuma koyunuz.

 

 

 

 

 

SEYEHATE ÇIKACAKSINIZ NE YAPALIM?
- Akvaryum bulunduranları en çok düşündüren konuların biride seyehatlerdir .

 

 

- Acaba kaç gün süre ile evden ayrılırsak balıklarımız zarar görmez?

 

 

- On  güne kadar seyehatlerinize güvenle çıkabilirsiniz. Hele akvaryumunuz dengeli ve balık sayısı normal ise hiç korkmayınız.
- Seyehatten önce suyun seviyesini en üst düzeye getirin.
- Filtre süngerini temizleyiniz.
- Isıtıcıyı kontrol ediniz, normal çalışmalı.

 

 

e- Akvaryumcunuzdan satın alacağınız haftalık yem ile yeterli miktarda yemlerne yapınız. Böylece açlık sorunu halledilmiş olur.

 

 

- Akvaryumda lepistes, plati, kılıçkuyruk gibi ylancı doğuran balıklar var ise doğacak yavrularda yem olarak katkıda bulunur.

 

 

- Yakın bir akrabanız 3-4 günde az bir yemleme
yaparakta seyehatinizin huzurlu geçmesine yardımcı olabilir.

 

 

- Bu konuda otomatik yemliklerde ülkemizde pa zarlanmaya başlamıştır.Bu yemlikler ile 15 gün süre ile balıklarınızıher gün otomatik olarak yemlemeniz mümkün olabilir.

 

 

- Yazaylarında yazlığa gidilecek ise ve eve uzun süre uğranılamayacak ise akvaryumu bozmak en doğrusudur. yaz dönüşü tekrar kurarak bu dinlendirici uğraşınıza devam edebilirsiniz veya akvaryumdaki balık sayısını asgariye indirerek ve haftada bir kez uğrayıp kontrol ederek akvaryumu yazın bozmadan da yürütebilirsiniz.

 

 

 

 

 

BALıKLARı NASIL BESLEYELİM?

 

 

- Amatörce balık besliyorsanız balıklarınızı günde bir kez yemleyiniz.
- Yemlemeyi gece yatarken yapınız.
- Fazla yem vermeyiniz, biliniz ki fazla yem verilir ve yenilmez ise suda çürür ve suyu bozar. Bu durum akvaryurnun çabuk kirlenmesine neden olur.
  -Akvaryumlarda yapılan en çok hata budur. Aşırı yem tokluk değil ölüm getirir.

 

 

- Miktar olarak günde toplam balık ağırlığının %2'si kadar kuru yem veriniz. Bu tahmini kolayca yapabilirsiniz. Bir lepistes 2-2.5 gr., iri bir kılıçkuyruk 5 gr. gelir. 20 lepistes var ise 50 gr. glecektir. Bu balıklara günde 1 gr. yem yeter. Buda bir çay kaşığı kadar kuru yemdir.

 

 

- Çeşitli yemler kullanmayı alışkanlık haline getiriniz.

 

 

- Bir tek marka yem yerine birkaç çeşit marka yemi karıştırarak kullanmak daha emin yoldur.

 

 

- Verilen yemin bir gün sonra tüketilmediği izlenir ise yem miktarını azaltınız ve artık yemleri hava süpürgesi ile ternizleyiniz.  .

 

 

- Balıklarınıza mümkün ise haftada bir canlı yem verınız.

 

 

- Canlı yem vereceğim diye kendinizi de fazla üzmeyiniz. Üretim ve yavru yetiştirme amacınız yok ise aylarca canlı yem vermesenizde olur. Yeterli kal teli kuru yem kullanınız.
 

 

 


AKV ARYUM YEMLERİ

 

 

Toz Yemler : Piyasada çok çeşitli markalarda  pazarlandığı  görülmektedir.  Birkaç  markayı karıştırarak kullanınız.

 

 


Ispanak : Özellikle doğurgan balıklar (lepistes ve blek moli) için haftada bir veya iki haftada bir haşlanır ve kıyılarak verilir ise kabızlığı da önleyici bir yem olarak yararlı olur.

 

 


Tubifex:  Akvaryumcularda pazarlanan bir canlı-dır. Kahverengi 2-3 cm. uzunlukta ve 0.5-1 mm. ka1ınlıkta bir kurtçukdur. Haftada 1 kez verilmesi çok yararlı olur. Balıkların çok sevdiği bir yemdir. Tubifex lağımlı sulardan elde edilen bir canlı olduğu için mikrop getirebilir. Aldığınız miktar fazla gelir ise üzerine
çok az su akan bir tepside canlı olarak 10-15 gün saklanabilir. Tubifexler kirli yerlerden toplandığı için bazen tehlikeli olabilirler. Özellikle küçük balıklara verildiğinde jiletle kıyılması gerekir. Bir kepçe içinde iyice yıkanıp kanlı ve, kirli suyu atıldiktan sonra balıklara verilmelidir.

 

 


Su Piresi (Daphnia) : Ülkemizde sulardan toplanarak pazarlanan bir canlıdır. Balıklara haftada bir kez verilir ise çok yararlı olur. Canlı yem olarak tubifex ve su piresi ülkemizde en çok kullanılan yemlerdir

 

 

Diğer Yemler : Akvaryum balıklarına verilebile cek diğer pekçok yem mevcuttur. Bunlar daha çok profesyoneller tarafından kullanılır ve bilerek verilmlidir.

 

 

Sivrisinek larvalar
Dalak veya karaciğer

 

 

Toprak solucanı

 

 

Yumurta sarısı (zorunlu hallerde verilir. Dikkatli olmak gerekir. suyu kirletebilir).
Çeşitli balık etleri (pişirerek verilmesi yararlı olur.)
Ekmek veya bisküvi olabilir.
Karides eti (Pişirilerek verilmesi yararlı olur.)
Çeşitli planktonlar (özellikle infusaria yavru
balık besisinde önemlidirler.)

 

 

Baıkların etkili ve iyi bir şekilde beslenmeleri sağlanabilir.
Profesyonel veya çok fazla balık bulunduranlar pelet yemler
yerine bu tür ucuz yöntemler ile de yem konusunu çözümleye-
bilirler.

 

 

 

 

 

- Artemia sp. bir canlıdır. Tuzlu sularda yaşar. Bu canlının yumurta1arı tuzlu alanlardan toplanarak uzun süre kuru olarak saklanabilir. B u canlı yumurtaları % 20 tuzlu suya konulur, 25-27°C'de 25-30 saat tutulur ise bu yumurtalardan yavrular çıkar ve bu yavrular yumurtadan yeni çıkan küçük balık larvaları (yavruları) için ideal bir yemdir. Akvaryumculardan satın alınabilir .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Olta Balıkçılığı

Pratik Alabalık Yetiştiriciliği


Resim: Alabalık üretim havuzlarıgenel olarakdar ve uzun olarak inşa edilirler


ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

       Prof. Dr Atilla Alpbaz
      Alabalık üretimi ülkemizde ilk ele alınan ve başarılıyla uygulanan bir yetiştiıkilik yöntemidir. Ülkemizde ilk olarak 1970'li yıllarda başlayan çalışmalardan çok olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Öyle ki ülkemizde alabalık yetiştiriciliğinin ele alınabileceği kaynak sayısının günümüzde oldukça azaldığı söylenebilir. Ama bu durum ülkemizde alabalık yetiştiriciliği daha fazla geliştirilemez anlamına da gelmez. İnancımız odur ki ileriki yıllarda bu konuda daha pek çok gelişme olacaktır. Şöyle ki bu gün sofralık alabalık üretiminde kullanılan ve yavru üretimine uygun olan su kaynakları ileri- de sadece yavru balık üretimine yönelebilir. Bu yerlerde üretilen yavruların, barajlarda veya Karadeniz'de su sıcaklığının alabalık gelişmesine uygun olduğu kış aylarında besiye alınarak ülkemiz üretiminin iki üç katına çıkarılabileceğini beklemek de olasıdır. Ülkemizdeki alabalık üretimi 2002 yılı için 1.000'i aşan işletmede 40.000 ton dolayındadır. 1970'li yıllarda alabalığı soğuk sularda yetişen nadir bir balık türüdür diye tanıyan halkımız, bu gün her pazar yerinde tezgahlarda nerede ise en ucuza satılan balıklar arasında görmesi bu konuda sağlanan gelişmenin bir işareti sayılmalıdır. Bu gelişmelerin sağlanması pek çok atılımcı için başlangıçta pek kolay olmamıştır. 1970'li yıllar- da ilk kez üretime açılan işletmeler pek çok zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu üretim alanına günümüzde rahmetli olmuş olan Denizli'de Ömer Yavuz, Bilecik'de Hasan Papila gibi daha adlarını sayamayacağım pek çok azimli üretici başlangıçta çok büyük zorluklarla karşılaşmışlar ve büyük çabalar harcamışlardır. Bu gün ise Avrupa çapında ün yapmış ve yılda 1.000 tondan daha fazla alabalık üreten işlet- melerimiz vardır. örneğin Aydınlı Mustafa Bağcı' nın Köyceğiz'deki işletmeleri Avrupa içerisinde önde gelen kuruluşlar arasında sayılabilir. Bu gibi başarılı kuruluşların artması da ülkemiz balık yetiştiriciliğinin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN ALABALIK TÜRLERİ

       Dünyada yetiştiriciliği yapılan Alabalık türlerini iki şekilde sınıflandırmak mümkündür. Dış yayınlarda alabalıktürleri genellikle Avrupa ve Amerika alabalıkları olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Ülkemiz ve yetiştincilik bakımından ise, alabalık türlerini yerli alabalıklar ve kültür alabalıkları olmak üzere ele alan araştırmacılarımız da vardır. Bu sınıflandırmalara göre en önemli alabalık türlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz.

      KAHVERENGİ ALABALIK 
      (Salma trutto fario)

     Avrupa alabalıklarından Kahverengi Alabalıklar (Salıno trutto fario, L.) Avrupa'nın dağlık bölgelerinin bir türüdür. Kırmızı benekleri belirgindir. Bu grup içerisinde Salıno trutto marmaratus , Ülkemizin batı bölgelerinde Kaz Dağlarında yaşamaktadır. Atlantik sam balıkları (Salıno salar L.) göçebe bir türdür. Portekiz'den İskandinav ülkelerine kadar pek çok temiz sulu nehirlerde bulunur. Atlantik Okyanusu'na bakan Kuzey Amerika sahillerinde de yaşamaktadır. Danube sam balıkları (Hucho hucho L.) Kuzey Avrupa'nın bir çok göllerinin balıklandırılması için ele alınan bir türdür. Bir metre uzunluğa kadar büyüyebilmektedir. Savelinus alpinus Asya ve Kuzey Amerika sahillerinde de bulunan bir türdür. Derin göllerde yaşamayı tercih etmektedirler. Renk ve şekil bakımından çok güzel görünümleri vardır.

NOT: Devamı için su ürünleri yetiştiriciliği -Alabalık yetiştiriciliği kısmına bakınız

Larval Balık Üretimi

Teknik Bültenler

akvaryum tekniği

AQUACULTURE

İlgili Dosyalar