Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Ağ Kafeslerde Yetiştiricilik      AĞ KAFESLERDE YETİŞTİRİCİLİK

        Prof. Dr Atilla Alpbaz

     Ülkemizde özellikle çipura ve levrek yetiştiriciliğinde ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği son yıllarda hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişmeye paralel olarak, günümüzde daha yoğun ve verimli üretim yapılmasına olanak sağlayan kıyı ötesi ağ kafes sistemlerinin kurulması, ağ kafes yetiştiriciliğine yeni bir yön vermiştir. Türkiye denizlerinde ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği yapan irili ufaklı ruhsatlı 300 dolayında işletme  bulunmaktadır. Bu işletmelerin yaklaşık 50'sinin yıllık üretim miktarı 100 ton ve üzeridir. Özellikle çipura ve levrek balığı yetiştiriciliği 1990'lı yıllarda genellikle korunaklı kapalı koylarda küçük ünitelerle başlamıştır. Son yıllarda ise kıyı ötesi (off shore) tabir edilen uygulamalara başlanılmıştır. Böylece turizm ile tartışmaya yol açan, koylarda balık yetiştiriciliği uygulamalarında kısıtlamaya gidilmiştir. Bu durum bir dereceye kadar olumlu olup, küçük işletme kurulması yerine büyük işletmeler kurulmasını teşvik etmektedir. Bu durum büyük sermayenin balık yetiştiriciliğine girmesini teşvik edecek bir konu olmaktadır ki ülkemizde balık üretim miktarını arttırma bakımından uygun çalışmalardır. Hangi materyal ve malzemeden yapılırsa yapılsın ağ kafeslerin emin, güvenilir. ve sağlam olması en önemli hususların başında gelir. Çünkü; unutmamak gerekir ki, balık bir kez kaçar. Herhangi bir şekilde yırtılan bir ağdan kaçan bir balığı artık bir daha ele geçirmek mümkün değildir. Bu nedenle dalga, rüzgar veya başka bir nedenle tesisin zarar görebileceği, her türlü tehlikeye karşı önceden tedbirli olmak ve meydana gelebilecek en yüksek muhtemel fırtınaya bile dayanabilecek sağlam üniteler oluşturmak girişimcinin dikkat etmesi gereken baş koşuldur.Resim: Kare tipi kafes örnekleri


       Ülkemizdeki toplam yetiştiricilik yolu ile sağlanan balık üretiminin % 43'ü çipura ve levrektir. Bu iki türün üretiminin tamamına yakını denizlerdeki ağ kafeslerden oluşan balık çiftliklerinden sağlanmaktadır. Son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliği içerisinde faaliyete geçen orkinos besi işletmeleri, yeni bir konu olup kurulan işletmeler gerçekten büyük ağ kafesler içermektedir. Kullanılan kafesler 50-100 m çapında olabilmekte ve bir kafeste 150-300 ton balık barındırılabilmektedir. .Çipura levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerde ise daire şeklinde kafes kullanımı yaygınlaşmıştır ve bu kafeslerin çapları da 12 ile 20 m. arasında değişmektedir. Ayrıca gerek çipura gerekse levreğin yemlenmesi esnasında yaptıkları dairesel dönme hareketleri düşünüldüğünde daire şeklin- deki kafeslerin kullanılması daha uygun görülmektedir. Aynı hacme sahip kare ve dairesel kafesler arasında dönme hareketi yapan balıkların besiciliğinin yapılması açısından kare kafeslerin aleyhine %20'lik bir hacim kaybı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle son yıllarda kare tipi kafeslerden dairesel tiplere doğru yönelme olduğu gözlenmektedir. Özellikle levrek yetiştiriciliği için kullanılan kafeslerin çapları çipura için kullanılanlara oranla daha büyüktür ve zamanla daha da büyümesi beklenmektedir. Günümüzde ağ kafeslerde yapılan yetiştiricilikte 300 ton kapasiteli çok büyük ağ kafes sistemleri uygulanmakta olup Avrupa da hatta Dünya da örnek sayılabilecek çok başarılı ağ kafes yetiştiricilikleri bulunmaktadır. Örneğin Kılıç Deniz ürünleri işletmelerini bu konuda örnek olarak gösterebiliriz.Resim: Dairesel tip te kafes örnekleri


     Bir bölgede ağ kafes üniteleri kurmada dikkat edilecek ana konular aşağıdaki gibi sıralanabilir.

     1.Karayolu ve deniz yolu ile ulaşım nasıl yapılacaktır?
     2.Su derinliği ve akıntı durumu nedir?
     3.Hakim rüzgarlara karşı nasıldır ve ne gibi. önlemler alınabilir?
     4.Sel ve bulanma tehlikesi var mıdır? 
     5.Herhangi bir fabrika, turizm tesisi veya yazlık konutlardan kaynaklanan deniz suyunda kirlenme söz konusu mu ?
     6.Deniz ulaşımına (seyrü-sefer) engel olunacak mı ?
     7.Su koşulları (ısı, pH vs.) ele alınan tür için uygun mu veya yetiştiriciliği ele alınacak tür bölgede doğal olarak yaşıyor mu?
     8.Zemin yapısı nasıl?
     9.Sistemin kurulacağı deniz sahasının hukuki açıdan kiralama durumu nedir?
   10. Ağ kafes sistemine hakim yakınlıkta karada yerleşim durumu nedir?

      Yukarıdaki maddelerin ışığında Türkiye denizlerinde balık yetiştiriciliği için uygun bir saha bulunması ve bu bölgenin kiralanması oldukça uzun zaman alan zor bir işlemdir.Resim: Deniz altı uygulamalar için batar kafes modelleri     DENİZ DİBİ VE ORTA SU KAFESLERİ

     Günümüzde ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği en yaygın olarak yüzer tip esnek malzemeden yapılmış kafeslerde yapılmakla birlikte, özellikle dalgalı ve rüzgarlara açık yerlerde planlama 'güçlüğü ele alınarak, deniz dibinde veya orta suda balık yetiştirebilecek ağ kafes düzenekleri geliştirilmektedir. 


       Bu tip kafesler hava muhalefeti dışında kültürü yapılacak türün yüzey kafeslerine oranla daha iyi yetiştirme koşulları sağlaması gibi nedenler ile de tercih edilebilir özelliktedir. Örneğin denizlerde alabalık yetiştiriciliğinde su sıcaklığı sınırlayıcı bir etkendir. Batan tip kafesler ile balıkların termokilin tabakasının altına indirilmesi ile bu sorunun aşılabilmesi olasıdır.   

       Japonya'da, deniz yüzeyi ağ kafesler yanında denizin orta ve dip kısmına yerleştirilerek yapılan üretim, 1960 yılından beri uygulanan bir yöntemdir. Yalnız bu yetiştiricilerin kullandıkları ağ kafesler nispeten küçük ebatlardadır. Diğer kafeslerde olduğu gibi deniz dibi veya orta su ağ kafesleri de aynı prensip ile yapılır. Bunlar yüzdürücüler ve ağın dip kısma çökmesini sağlayan ağırlıklara sahiptirler. Sadece belirli yem verme amacı ile helezon şeklinde ağ borulara sahiptirler ve bu ağların göz yapısı mutlaka verilen yemin ebadından daha küçük tutulur.Resim: Yuvarlak kafes yerleşimi için bir örnek


      Son yılarda bazı firmalar oldukça geniş yapılı kafes modelleri geliştirmeye ve uygulamaya başlamışlardır. Bu ağ kafeslerin özelliği gerektiğinde ağın önemli bir bölümünün su altında kalabilmesidir. Büyüklüğü nedeniyle normal dalgalardan etkilenmemektedirler. Oldukça geniş yapılı olan bu ağ kafeslerirı su hacimleri giderek büyümektedir. Türkiye'de batabilir özellikte kafes bulunduran bir firma bulunmakta ise de, bazı kulanım bilgisi yetersizliği nedeniyle gereği gibi kullanılamadığı görülmüştür.

     Ağ kafeslerde yetiştirme de önemli konulardan bir tanesi de yemlemedir. Üretilen balık miktarı arttıkça yemleme konusunda çok dikkatli olmak gerekmektedir. Yemleme yeteri kadar yapılmalı ve yemlerin verilmesinde aceleci davranılmamalıdır. Çünkü yenilmeden ağ kafesten çıkacak bir yem maliyet artışı anlamını taşır. Türkiye denizlerindeki ağ kafes işletmelerinin sadece dört tanesinde otomatik yemlik kullanırken diğer işletmeler elle balık yemlemeyi tercih etmektedirler. Oysa tüm dünyada otomatik yemlik kullanımı oldukça yaygındır. Türkiye'de çok az kullanılmasının sebebi çiftlik kapasitelerinin balık yetiştiriciliği yapan gelişmiş ülkelere oranla daha düşük olması ve iş gücünün balık yetiştiriciliği yapan gelişmiş ülkelere oranla çok daha Son yılarda bazı firmalar oldukça geniş yapılı kafes modelleri geliştirmeye ve uygulamaya başlamışlardır. Bu ağ kafeslerin özelliği gerektiğinde ağın önemli bir bölümünün su altında kalabilmesidir. Büyüklüğü nedeniyle normal dalgalardan etkilenmemektedirler. Oldukça geniş yapılı olan bu ağ kafeslerirı su hacimleri giderek büyümektedir. Türkiye'de batabilir özellikte kafes bulunduran bir firma bulunmakta ise de, bazı kulanım bilgisi yetersizliği nedeniyle gereği gibi kullanılamadığı görülmüştür.


      Ağ kafeslerde yetiştirme de önemli konulardan bir tanesi de yemlemedir. Üretilen balık miktarı arttıkça yemleme konusunda çok dikkatli olmak gerekmektedir. Yemleme yeteri kadar yapılmalı ve yemlerin verilmesinde aceleci davranılmamalıdır. Çünkü yenilmeden ağ kafesten çıkacak bir yem maliyet artışı anlamını taşır. Türkiye denizlerindeki ağ kafes işletmelerinin sadece dört tanesinde otomatik yemlik kullanırken diğer işletmeler elle balık yemlemeyi tercih etmektedirler. Oysa tüm dünyada otomatik yemlik kullanımı oldukça yaygındır. Türkiye'de çok az kullanılmasının sebebi çiftlik kapasitelerinin balık yetiştiriciliği yapan gelişmiş ülkelere oranla daha düşük olması ve iş gücünün balık yetiştiriciliği yapan gelişmiş ülkelere oranla çok daha ucuz olmasıdır. Resim: Ağ kafeslerde otomatik yemleme boruları


      AĞ KAFESLERİN DENİZ ZEMİNİNE SABİTLENMESİ

      Ağ kafeslerin deniz sahasına yerleştirilmeleri tekli veya gruplu olarak deniz zeminine sabitlenmeleri ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye denizlerinde incelenen işletmelerde çapları 10 ile 20 m arasında değişen kafesler sayıları 4 ile 10 arasında değişen tekli sıradan ve 5 ile 13 arasında değişen çift sıraya kadar, değişik sayılardaki kafeslerin etrafına halatlardan kareler kurularak gruplandırılarak deniz zeminine sabitlenmişlerdir. Bu sistemlerde, ağırlıkları 75-400 kg arasında değişen dört tırnak ya da pulluk tipi çapalar kullanılmaktadır. 49 işletmenin 3'ünde ağırlıkları 1-2,5 ton arasında değişen admiral tip çapa da, diğer tip çapalar ile birlikte kullanıldığı saptanmıştır. Kafeslerin denize sabitlenmesinde uygun tip ve ağırlıkta çapa kullanılması çok önemlidir, Özellikle ağ kafes sistemine rüzgar ve akıntı gibi dış kuvvetlerin en kuvvetli etkide bulunduğu fırtınalı havalarda bile çapanın yerinden oynamayacak güçte ve ağırlıkta olması gerekir. Bu konuda en küçük bir ihmal işletmeye çok pa halıya mal olabilir. Zemin yapısının balçık olduğu durumlarda tonoz kullanılması demir çapalara göre daha uygundur. Beton tonoz aynı ağırlıktaki demir çapalara oranla çok daha ucuza malolur.Resim: Kıyıda kurulu silolardan bilgisayarla ayarlanan bir sistem ile her kafes belirli bir miktarda yem, hava gücü ile ve hortumlar sasıtasıyle gönderilir.Böylece dengeli, bir yemleme sağlanır.


     Çapanın yanında zincirinde ağ kafes sistemi için önemi çok fazladır. Ülkemizde balık çiftliklerinde kullanılan zincirlerin nerede ise tamamı kullanım ömrünü tamamlamış gemilerden çıkan kullanılmış zincirlerdir. Bu nedenle bu zincirler alınırken çok dikkatli olunmalı ve çok iyi kontrol edilerek kopma ihtimali olmadığından emin olunmalıdır.
 
     Ağ kafes yerleştirilecek yerlerde deniz derinliğinin ağ kafes derinliğinin 2 katı olması yararlı olur. Zorunlu durumlarda bile kafesin alt kısmının deniz zemininden asgari 5-6 m yüksek- te olması gerekir. Türkiye deki balık çiftlikleri içinde yıllık üretim kapasitesi 500 tondan fazla olan işletmelerin 40 m.'den daha derin sularda üretim yapmayı tercih etmeleri uygun olacaktır.

 

     Yüzer Ağ kafes sistemlerinde kafesler ile çapalar arasındaki gerilme kuvvetini dengeleyen zincir, halat ve şamandıralardır. Naylon halatlara oranla aynı kalınlıktaki ipek halatlar daha esnek ve daha dayanıklıdır. Ayrıca ipek halatların güneş ışığına karşı dirençleri naylon halatlara oranla çok daha fazladır. Fakat ipek halat diğerine oranla çok daha pahalıdır. Tıpkı zincirlerde olduğu gibi hurda gemilerden kullanılmış ipek halatta çıkmakta ve bu halatlar ağ kafes sistemlerinde kullanılabilmektedir. Üreticiler kullanılmış olan bu halatları alırken ve kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

 

     AG KAFESTE KULLANlLAN GENEL MALZEMELER

     Ağ kafes yapımında kullanılan malzemelerin öncelikle deniz suyuna dayanabilir özellikte ve sağlam olmaları gerekir. Bir ağ kafes de temel olarak yüzdürücüler, ağ kafes gövdesi, platform, çeşitli ipler, halatlar, ağlar, sabitleştinci beton bloklar, gemici demirleri, zincir vs. bulunur.

     AĞLAR
     Günümüzde ağ kafeslerde en yaygın olarak kullanılan malzemeler polietilen orijinli malzemelerdir.
Ağ teknolojisindeki gelişmeler kafes sistemlerindeki gelişmelere oranla daha geri kaldığını söylemek pekte yanlış olmaz. Balık çiftliklerinde kültürü' yapılan balıkların bulunduğu su kütlesi ile kafes dışında kalan deniz kütlesi arasında bulunan  kafes ağları, sistemin üretim hacmini belirlemesi bakımından yetiştiricilik faaliyeti için hayati önem taşımaktadır. Ülkemizdeki kafeslerde kullanılan kafes ağlarının kimyasal yapıları polietilen ağırlıklı iplerdir. Bu ipler, uygulanan örgüye göre düğümlü ağ veya düğümsüz ağ isimlerini alırlar. Ağların kullanılacağı kafese uygun donatılması aşamasında ise, göz açıklığının düz kesilmesi ile düz kare, çapraz kesilmesi ile de çapraz donatılmış kafes ağları elde edilmektedir.. Ayrıca çipura yetiştiriciliği yapılan işletmelerde düğümlü ağa, düğümsüz olanına oranla daha fazla zarar verdikleri bilinmektedir. Önemli olan başka bir konu da ağ kafes sistemlerindeki operasyonlar içinde sıklıkla yapılan ağ değiştirme işleminin düğürnsüz ağda, düğümlü olana oranla daha kolay olması ve düğümlü ağların daha hızlı kirlenmesi sonucunda daha sık değiştirilmelerinin gerekli olmasıdır.

     Kullanılan ağlarda ağ gözleri ve ip kalınlığı yetiştirilen balık türünün, boy ölçüleri ,ağırlık ve davranışlarına göre planlanır.

     Kafes yapımında kullanılabilecek iplerin ana materyali konusunda pek çok naylon, ulstron, courlen,polythen, cupro-proof polythene gibi materyal üzerinde çalışılmaktadır. Bu maddelerden yapılan ağlara özellikle yosun tutma veya midye gibi canlıların ağ üzerinde tutunma durumu önemli konulardır. Ayrıca metalik ağ kafes yapılıp yapılamayacağı çeşitli çalışmalar konu olmuştur. Fakat esnek olmamaları nedeniyle uygulamada yer bulmamıştır.

     Son yıllarda çeşitli ülkelerde çok az yosun tutan ağlar geliştirilmiştir. Kitabımızda bu konuların detayına girilmesine gerek görülmemiştir. Fakat seçilen ağları çok sağlam olması ve az yosun tutması aranılan bir özellik olmaktadır. Kafes ağına fouling organizmalar tutundukça, ağın göz açıklıkları kapanacak ve kafes içi ile dışı arasındaki su sirkülasyonu giderek azalacaktır. Bu nedenle kafes ağlarının belirli periyotlarla kafeste bulunan balıklar için mümkün olan en az stresle değiştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda kullanılan yıkama ağ yıkama makinaları ülkemizde kullanıma girmiş bulunmaktadır.

      Ağ kafeslerinin güvenliğinin arttırılması için devamlı kontrol edilmeleri ve sık sık değiştirilmeleri gerekir. Deniz suyundan çıkarılan ağların hemen tatlı suyla yıkanması lazımdır. Yıkanmada tazyikli su kullanarak ağlar üzerin de yetişmiş yosunIarın kopartılarak temizlenmesi sağlanabilir.

 Resim: Uygulamaya girmiş büyük kapasiteli bir ağ kafes örneği


     YÜZDÜRÜCÜLER

     Ağ kafeslerin yüzdürülmesinde plastik bi- don, madeni bi don, ağaç aksam, mantar yakalar ve köpük ( strafor ) olmak üzere akla gelebilecek çeşitli malzemelerden yararlanılır. Son yıllarda yüzdürücü olarak en çok kullanılan malzeme köpüktür. Bu malzeme en yaygın olarak dairesel polietilen kafeslerin ana borularının içine konulmaktadır. Ve bazen de ağ kafes sistemlerinde kullanılan şamandıraların içine sıkılmaktadır.

     Maliyetin ucuz, batmamasının garanti olması ve kolay temin edilebilir olması haklı olarak köpük kullanılmasını yaygınlaştırmaktadır. Köpük bilineceği gibi zayıf ve mukavemetsiz bir maddedir. Kare şekilli ahşap kafeslerde yüzdürücü olarak yaygın kullanılan bu malzeme iyi bir muhafaza içerisine alınmadığı taktirde dalgalar ile çabuk kırılır. Bu nedenle dış kısmına sıkı dikilmiş muşamba veya bir kasa içine konarak kullanılması bu malzemenin kullanım ömrünü arttırır. Plastik veya madeni içi hava dolu bidonların delinmesi durumunda su dolarak batacaklarından son yıllarda kullanılanları ortadan kalkmış bulunmaktadır. Son yıllarda içi köpük ile doldurulmuş plastik borular kullanımda daha fazla ele alınmaktadır.

    Resim : Ağ kafes ünitelerinde bazı ülkelerde uygulama alanı bulan yüzer idari ve barınma yapıları ve kafeslerin kurulmasında kullanılan vinçli tekne örneği. Özellikle dalgaların az olduğu göllerde bu şekildeki ünitelere dış ülkelerde sıklıkla gözlenmektedir


      ŞAMANDlRALAR 


     Ağ kafes kullanımında en yaygın ve son yıllarda artan yerleştirme sistemlerinin;denize gerdirilmiş bir zincir veya çelik halatın iki kenarına , ağ kafeslerin ortada bir yol oluşturacak şekilde yapıldığını belirtmiştik. Bu sistemde halat veya zincir iki büyük şamandıra veya bir ucu kıyıda tek büyük şamandıra ile deniz yüzeyine gerdirilir. Bu gerdirme işleminde kurulacak sistemin büyüklüğü ve kullanılan ana hattın ağırlığına (zincir veya çelik halat) bağlı olarak büyük yüzdürücüler planlanır. Bu Yüzdürücülerin kalın saçtan veya plastikten ve çok sağlam olması gerekir.

      Türkiye'deki işletmelerde şamandıraların tamamı yüzey şamandırasıdır ve kullanıldıkları sisteme göre değişmekle birlikte hacimleri 200 litre ile 1100 litre arasında değişmektedir. İncelenen işletmelerden sadece bir işletme diğer 48 işletmedeki sistemlere göre çok farklı bir sistem kullanmakta ve bu sistemde 6000 litrelik şamandıralar bulunmaktadır. Ağ kafes sisteminde kullanılan şamandıralar zorlu deniz koşullarına dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdırlar. Ülkemizde kullanılan şamandıraların büyük çoğunluğu deniz şartlarına yüksek mukavemeti olan PE orijinlidir. Ağ kafes sistemine monte edilecek şamandıranın hacmi belirlenirken sistemin neresine konulacağı ve o şamandıraya etki edecek muhtemel dış kuvvetlerin büyüklüğüne göre hacmin belirlenmesi gerekmektedir. Hacmin aşırı fazla olması ile şamandıraya dış kuvvetlerden etki eden kuvvet fazla olacak ve şamandıra fazla olan hacmi oranında sisteme fazladan yük getirecektir. Bu durumda sistemin o şamandıraya bağlı olan zinciri gerilecek ve zincire bağlı olan çapanın deniz zemininde yer değiştirmesi söz konusu olacaktır. Şüphesiz bu durum balık çiftliği için üzücü sonuçların meydana gelmesine neden olabilecektir. Seçilen yüzey şamandırasının hacminin gerekenden az olması durumunda, şamandıra sisteme ve kendisine etki eden dış kuvvetler nedeni ile hızla su içine batacak ve ağ kafes sisteminin kafes kısmına daha fazla dış kuvvetin etki etmesine neden olacaktır. Dalga, rüzgar ve akıntıdan oluşan bu dış kuvvetler kafesin hasar görmesine veya yüzen kısmının bir bölümünün veya tamamının su içine batmasına neden olabilir. Planlama sırasında bu gibi konulara büyük önem vermek gerekmektedir.Resim: Ağ kafeslerde yetiştiricilik olarak piyasada çok çeşitli modeller bulunmaktadır. Bu nedenle bir yetiştiricilik söz konusu olduğunda çok dikkatli bir şekilde piyasa ve model araştırmasıyaptıktan sonra karar verilmesi yararlı olacaktır


     YARDıMCı MAKİNA VE EKİPMANLAR

     İşaret şamandırası, otomatik yemlik, ısı ve ışık yalıtımlı yem deposu, balık boylama makinesi, ağ yıkama ve boyama makinesi, balık boyut ölçme cihazı ve balık gözlem aynası gibi makine ve ekipmanlar ağ kafes sistemlerini oluşturan asıl unsurlar içinde yer almasalar da işletmenin iyi çalışabilmesi yararlı malzemelerdir. Balık yetiştiri ciliği yapılan sahanın sınırlarını belirlemek için işaret şamandırası bulundurmak yasal zorunluluktur. Bu işaret şamandıralarının geceleri de kolaylıkla görülebilir özellikte olması gerekir.

     100 TO KAPASİTELİ BİR KAFES ÜNİTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

      100 ton/yıl üretim kapasitesi olan bir çipura levrek ağ kafes işletmesinin yerleşim planı ve çiftliğin kurulması için gerekli olan ekipmanlar aşağıdaki malzeme ile gerçekleştirilebilecektir.:

   - 12 m çaplı dairesel PE kafes ( 10 adet)
   - Bu kafeslere uyumlu 8 m derinliğinde ağ (15 adet)
   - 200 lt hacimli şamandıra cı 5 adet) 
   - Halat kafes bağlantıları için (32 mm'lik 1000 m)
   - Zincir (24mm'lik 300 m)
   - Kilit cı 20 adet)
   - Rodanza (84 adet)
   - İnce zincir (şamarıdıralar için 12 mm'lik 15 m)
   -Çapa 18 adet ( 250 kg puluk tipi) 
  - 18 adet kolektör
,
- 200 m 14 mm lik ipek halat ( kafesler ile kolektörler arasına kullanmak için)

    YERLEŞİM PLANI

     Alttaki i şekilde görüleceği şekilde kafesler etrafına halatlardan kareler kurularak gruplandırılarak deniz zeminine sabitlenebilirler.
     Şekilde verilen sisteme 30-35'er bin adet çipura veya levrek balığı konulursa ve balıklar 300-350 g ağırlığa ulaştığında hasat işlemi yapıldığında 100 ton civarında bir ürün elde edilmesi beklenecektir. Fakat gerek çipuranın gerekse levreğin hasat boyutuna gelmesi 1 yıldan daha uzun bir süre aldığı için ikinci yıl yavru balıkları koyma için yeni kafes ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumda sisteme iki adet kafes ilave edilmesi yeterli olacaktır. Ya da yavru balıklar için ayrı bir platform hazırlanması gereği ortaya çıkacaktır. Bu ikinci ağ kafes sistemi ilk sisteme oranla hava koşullarının daha iyi olduğu bir bölgede kurulmalıdır.
 

 
Resim. Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinde işçiliği azaltma bakımından otomatik yemleme yapılması büyük işletmelerde uygulamaya girmiş bulunmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda bu konuda önemli uygulamalr yapılmaktadır. Yüzer bir depo içerisinde yemler bilgisayar ile konrollu olarak günün belirli saatlaerinde otomatik olarak ağ kafeslere serpilerek yemden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlayacak şekilde proğramlama yapılabilmektedir.